ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

4/3/09

ႏွစ္သစ္မွာ အတာေရျဖန္း လန္းဆန္းေစရမည္...

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရး တုိက္ပြဲအတြင္းမွ အခ်မ္းသာဆုံးသူမ်ားအား ကမၻာအရပ္အရပ္မွ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရး ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူမ်ားမွ မဲေပးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေအာက္ပါရလာဒ္အား ေတြ႔ရွိသည္။ ထုိခ်မ္းသာေသာသူမ်ား ဘာ့ေၾကာင့္ခ်မ္းသာပါသလဲ။ ဆုိသည့္ေမးခြန္းမ်ား ဆက္လက္ေျဖၾကာ ေပးပါရန္တုိက္တြန္းပါသည္။ ထုိသူတုိ႔ သည္ ၎တုိ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ထိပ္ပုိင္း တာ၀န္မ်ားယူထားၾကသည္မွာ အားလုံးအသိပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္ပ အေျခစုိက္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေခါင္းေဆာင္ရာထူးအားဆက္လက္ယူထားဆဲျဖစ္သည္။


ယခု စစ္တမ္းသည္ ၎တုိ႔ႏွင့္ပက္သက္ေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ျမန္မာျပည္သူအားလုံးသိရွိရန္ ႏွင့္ တာ၀န္ယူ တက္ေစရန္ျဖစ္သည္။ မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈအား ၁၀-ရက္ၾကာ အင္တာနက္ စာမ်က္နာမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေတာ္လွန္ေရးရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကားတြင္ မည္သူသည္ ဘာျဖစ္သည္ ဆုိသည္ကုိ ကြဲကြဲျပားျပားသိရွိေစရန္ျဖစ္သည္။ အမ်ားတကာေျပာဆုိသည့္ လုပ္စားသည္ဆုိသည္ စကားလုံးမ်ားအားလည္း ခြဲျခားစိတ္ျဖာ ရန္ျဖစ္သည္။


ယခုစစ္တမ္းသည္ နအဖ စစ္အစုိးရအႀကိဳက္၊ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း၊ ေတာ္လွန္ေရးအားေရရွည္ တုိးတက္အားေကာင္းေစရန္ ႏွင့္ မသမာသူလူတစ္စုအား ေခ်မႈန္း ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိသူတုိ႔ခ်မ္းသာေနေသာ္လည္း ေတာ္လွန္ေရးေအာက္ေျခရဲေဘာ္မ်ားစြာမွာ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနျခင္း၊ ထုိသူတုိ႔ သားသမီးမ်ား ေက်ာင္း ေကာင္းေကာင္း မတက္ႏုိင္ျခင္း အား အမ်ားတကာ သိရွိေနသည္။ သားသမီးခ်င္းကုိယ္ခ်င္း စာၾကေစရန္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးအားကယ္ဆယ္မည့္အေရးထက္ မိမိ ရဲေဘာ္မ်ားအား ဦးစြာ ကယ္ဆယ္ေပး ၾကပါရန္ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ေလးေလးနက္နက္ တုိက္တြန္း အပ္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဘာ့ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာလဲဆုိ သည့္ေမးခြန္းမ်ားအား ဆက္လက္ေရြးခ်ယ္ ေပးၾကပါရန္ တုိက္တြန္း ပါသည္။


အတာေရျဖင့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကုိ ေဆးေၾကာပစ္ၾကပါစုိ႔……။


ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ ႏွင့္ ဇနီး (PDC) ၄၈ (၇၇%)

ဦးေမာင္ေမာင္ (FTUB) ၃၉ (၃၇%)

ေဒါက္တာႏုိင္ေအာင္ ႏွင့္ ဇနီး (NDD) ၃၆ (၃၄%)

ကုိေအာင္မ်ဳိးမင္း (HREIB) ၃၂ (၃၁%)

ကုိဘုိၾကည္ (AAPP) ၁၃ (၁၂%)

ဆရာမစင္သီယာေမာင္ ၁၂ (၁၁%)

View My Stats