ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

10/8/10

အရာရွိ အရာခံ အၾကပ္တပ္သားမ်ား ဆက္သြယ္ပါ

ကုိထူးခ်စ္ (ညႊန္ၾကားေရးမႈး-GHRE)
စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား ႏုိင္ငံတကာတရားရုံးတြင္တရားစြဲဆုိႏုိင္ရန္ က်ေနာ္တုိ႔ျပင္ဆင္ေနပါသည္။ ၁၆-ႏွစ္ေအာက္ခေလးစစ္သား အျဖစ္လုပ္ခဲ့ဘူးသူမ်ား၊ အႏုိင္က်င့္ခံရသူမ်ား၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားရဲ ႔မတရားအႏုိင္က်င့္ခံရသူမ်ား က်ေနာ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ၾကပါ။ ကုိထူးခ်စ္ (GHRE) ကုိလည္း ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းေနပါသည္။

View My Stats