ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

5/23/11

စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္း တစ္ၾကပ္ႀကီးကုိတုိးႏုိင္ႏွင့္ေတြ ့ဆုံေမးျမန္းျခင္း (၁)

၁။ တိုက္ပြဲေထာက္လွမ္းေရးသင္တန္းတက္ရပါတယ္။
၂။ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးသင္တန္း (၃) လ။
၃။ ေနာက္ေယာင္ခံသင္တန္း (တစ္လခြဲ )
၄။ ဓါတ္ပံုသင္တန္း
၅။ တန္ျပန္ အထူးသင္တန္း
၆။ စစ္ေၾကာေရး သင္တန္း

၁။ ၄င္းသင္တန္းအားလံုးကိုေတာ့ တပ္မေတာ္သတင္းစုေဆာင္းေရးအတတ္သင္ေက်ာင္း (တသစ) ေရၾကည္အိုင္မွာ ပို ့ခ်ပါတယ္။ဘာသာရပ္တစ္ခုအလိုက္ကို ခြဲျခားထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဘာသာရပ္အလိုက္ ေပါင္းစံုကို တိတိက်က် တစ္ဦးထဲက မသိႏိုင္ပါဘူး။ (ဥပမာ- ၇ တန္းေက်ာင္းသင္ခန္းစာလိုပါပဲ )

သင္ၾကားေပးသည့္ ဆရာေတြကေတာ့ တပ္ၾကပ္ႀကီး ဒုအရာခံဗိုလ္ႏွင့္ အရာရွိမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းဆရာေတြကလည္းသင္တန္းမွာ အဆင့္ (၁/၂/၃/၄/၅) ထူးခၽြန္သည့္ သင္တန္းသားမ်ားကို ျပန္လည္ေခၚယူေျပာင္းေရြ ့ထားသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

တိုက္ပြဲေထာက္လွမ္းေရးကေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရးတစ္ဦး၏ အေျခခံသင္တန္းျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းရယူမွဳ လုပ္ေဆာင္ပံု။

ရည္ရြယ္ခ်က္ .. စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုသည့္ အခ်က္(၅)ခ်က္ကို အေျခခံျပီးေတာ့ တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္လုပ္ေဆာင္သြားပါတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရးတစ္ဦးက ပထမဆံုး ...တိုက္ပြဲေထာက္လွမ္းေရးကို မျဖစ္မေနတက္ရတယ္။

တိုက္ပြဲသင္တန္းၿပီးတာနဲ ့ တန္ျပန္(အၾကပ္) တန္ျပန္(အရာရွိ) ကို ဆက္လက္တက္ရပါတယ္။ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးသင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးသည့္ စစ္သည္ကိုမွ တပ္ဆြယ္မွဴး ဒုတပ္ဆြယ္မွဴးအျဖစ္တာ၀န္ေပးအပ္ပါတယ္။

လုပ္ေဆာင္ရတာေတြကေတာ့ ...ဆန္ ့က်င္ဘက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏လွဳပ္ရွားမွဳ(ျပည္တြင္း/ျပည္ပ)ကို အဓိကပစ္မွတ္ထားပါတယ္။ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားလွဳပ္ရွားမွဳ၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားလွဳပ္ရွားမွဳ၊ စီးပြားေရးလွဳပ္ရွားမွဳ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရးလွဳပ္ရွားမွဳ၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးအေျခအေန
ေနာက္ေၾကာင္းစံုစမ္းမွဳ ( ပါတီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပါတ္သက္မွဳ ။ ဗိုလ္ေလာင္းႏွင့္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မွဳ ။ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္မွဳ )

၂။ စစ္ေၾကာေရးသင္တန္းကေတာ့ ... ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ႏိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားသူမ်ား ။ အလင္း၀င္ေရာက္လာသည့္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ အလင္း၀င္သူမ်ားကို
အေသးစိတ္စစ္ေဆးေမးျမန္းပါတယ္။ စစ္ေဆးေတြ ့ရွိခ်က္အရ ဆက္စပ္မွဳရွိသည့္ ကိစၥမွန္သမွ် စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမွဳေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ ေနာက္ေယာင္ခံလုိက္မယ္။ ဓါတ္ပံုလွဳပ္ရွားမွဳရယူမယ္။ သက္ေသအေထာက္ထားခိုင္လံုေအာင္
စံုစမ္းပါတယ္။ ၿပီးရင္ ဆက္လက္ျပီးဖမ္းဆီးစစ္ေဆးၿပီး အဖြဲ ့ကို ေဖၚထုတ္ပါတယ္။ ေသခ်ာၿပီဆိုတာနဲ ့ ပူေပါင္းအဖြဲ ့(ရဲသတင္းတပ္ဖြဲ ့၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး (စစစ)၊  နယ္ေျမရဲတပ္ဖြဲ  ့၊ လ၀က ၊ ရပ္ကြက္လူႀကီး။ အရံမီးသတ္၊ ေထာက္လွမ္းေရးျဖင့္ ဖမ္းဆီးပါတယ္။

၃။ ေနာက္ေယာင္ခံ ။ ဓါတ္ပံု ။ အသံ ။ သင္တန္းေတြကေတာ့ လက္ေတြ ့ၾကၾကမသိရပါဘူး ။။
က်ေနာ္တို ့က အားလံုးကို ျခဳံငံုၿပီးသိထားရံုေလာက္ပါပဲ ။။ ေနာက္ၿပီး ရံုးမွာ အေနမ်ားတယ္ဆိုေတာ့
စုေပါင္းသိရံုေလာက္သေဘာပါပဲ။

View My Stats