ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/24/08

ဆန္ျပဳတ္ေသာက္ရတဲ့ ဒုကၡသည္မ်ား (ဓာတ္ပုံ)

အဖြဲ႔တခုေထာင္ျပန္ၿပီ


ႏို႔ဘုိးအေထာက္ေတာ္
ရက္စြဲ ၂၃၊ ၁၁၊ ၀၈


ဗမာ အမ်ဳိးသားအသင္း ညီလာခံေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံး
ထုိင္းႏုိင္ငံႏုိ႔ဘုိး ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဗမာ တုိင္းရင္းသားမ်ားစုေပါင္းကာ ဗမာအမ်ဳိးသားအသင္း(ႏုိ႔ဘုိး) အား ၂၁၊၁၀၊၂၀၀၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းၿပီး တလအၾကာတြင္ အသင္း၏ညီလာခံအား ၂၂၊၁၁၊၂၀၀၈ ရက္ေန႕တြင္ ေအာင္ ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အသင္း၏ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအသစ္ ကုိ လူထုမွေရြးေကာက္ တင္ျမာက္ခဲ့ပါသည္။ တာ၀န္ခံအျဖစ္ ဦးအာေဘာ္ႏွင့္ ဒု-တာ၀န္ခံအျဖစ္ ဦးထင္လင္းေအာင္တုိ႔ မွ အသင္းအား ဦးေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၂၂၊၁၁၊၂၀၀၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံတြင္ ဗမာအမ်ဳိးသားအသင္း(ႏုိ႔ဘုိး) အေန ျဖင့္ ‘တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကုိ အဓိက ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ဓေလ့ မ်ားကုိေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ကုိအေလး ထားေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း’ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္တဦးျဖစ္ေသာ ဦးလူဘုိ မွ ေျပာၾကား သြားသည္။
ျမန္မာျပည္ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ တုိ႔ဗမာအစည္းအရုံး ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ဗမာအမ်ဳိးသားအသင္း တဖန္ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္ဒီမုိကေရစီရရွိေရး အတြက္ အတိတ္နိမိတ္ေကာင္းမ်ားလား ဆုိသည္မွာ ေစာင့္ၾကည့္ရအုံးမည္ျဖစ္သည္။

View My Stats