ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

10/10/08

ျပည္တြင္းက အစုိးရ၀န္ထမ္းႏွင့္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း ဘ၀ ကြာျခားပုံ (ေခတ္လူငယ္ထဲကရသည္)

လစာႏွင့္ စေန


ယခင္ကအစုိးရ၀န္ထမ္းႏွင့္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း အေတာ္ကြာျခားသည္။ယခုလဲကြာျခားမႈရွိေနဆဲ၊
၀န္ထမ္းခ်င္းမွမတူေပပဲကြာျခားမွာေပါ့ဟုေျပာႏုိင္သည္။ေကာင္းၿပီဘယ္ေနရာမွာကြာျခားမလဲဘာ
ေတြကြာျခားသလဲ ၾကည့္ရေအာင္။
ယခင္လစာမွာအစိုးရ၀န္ထမ္းက အေတာ္နည္းသည္။ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းက ေအာက္ေျခအဆင့္
မွာေတာင္ ျမန္မာပိုင္ကုမၸဏီေတြမွာ တစ္ေသာင္းအနည္းဆံုးရၿပီး ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ၏ ၀န္ထမ္းပင္
လွ်င္ FEC 70 ေလာက္ရသည္။ အရာရွိလစာဆိုလွ်င္ မေျပာႏွင့္ေတာ့။
ကုမၸဏီမန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္ လစာအနည္းဆံုး ၄၀၀၀၀မွ ၁၅၀၀၀၀ က်ပ္ရွိသည္။ အေရာင္း
ဖက္ဆုိင္ရာမန္ေနဂ်ာဆုိလွ်င္ ေရာင္းရေငြေပၚမွာ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္ရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ Annual
bonus ရေသးသည္။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီဆိုလွ်င္ မန္ေနဂ်ာလစာ FEC 200 မွ အထက္ရွိသည္။
အစုိးရ အမႈထမ္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Level ထက္ (လစာ) မ်ားသည္ဟုဆုိႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္
ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းေတြလစာအျပင္ Bonus ႏွင့္ ခုိင္ေၾကးမ်ားကလြဲ၍တျခားဘာမွမရ။ သိပ္ႀကီးေသာ
ကုမၸဏီႀကီးေတြမွသာလစာအျပင္တျခားbenefitမ်ားရသည္။ဥပမာ Hand Phone ေပးထားသည္။
Transportation အတြက္ ကားေပးထားသည္။ UN လိုအဖြဲ႕အစည္း NGO မ်ိဳးဆုိရင္ေနစရာ အိမ္
Resident ေပးသည္။ မိသားစုရွိလွ်င္ ကေလးကုိ ေက်ာင္းထားေပး သည္။ အခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္ရ
သည္။ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ Vacation အပန္းေျဖခရီးထြက္ခြင့္ႏွင့္ စရိတ္ေပးသည္။ အစုိးရအရာရွိမွာ
လစာ(ယခင္က) နည္းေသာ္လည္း ႐ံုးကားရသည္။ ဆန္၊ ဆီ၊ သၾကား(ယခင္က) ရသည္။ တျခား
အေထာက္အပံ့မ်ားလည္းရသည့္အျပင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္အတြင္းမွ Benefit ေတြမ်ားႀကီးရွိသည္။
႐ံုးခ်ိန္မွာလည္း ၉း၀၀ နာရီမွ ၅း၀၀ နာရီအထိသာျဖစ္ၿပီး စေနေန႔ ႐ံုးပိတ္သည္။ကုမၸဏီတြင္တိုင္း
ရင္းသားပိုင္အမ်ားစုသည္၀န္ထမ္းမ်ားကုိအစိုးရလစာထက္အမ်ားႀကီးပုိေပးရသည္ဆိုကာ အခ်ိန္
ပိုဆင္းခိုင္းေလ့ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ား Overtime ေပးသည္။ အခ်ိဳ႕မေပး။အလုပ္ေလွ်ာက္စဥ္
Interview ေခၚစဥ္ကေျပာေသာ ႐ံုးခ်ိန္ အျပင္ အပုိေဆာင္း ႐ံုးခ်ိန္မ်ားဆင္းေပးရသည္။ အစိုးရ႐ံုး
မ်ား စေနေန႔ပိတ္သည္။ ျပင္ပပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားစေနေန႔၀က္ဆင္းေပးရတာရွိသလုိ တစ္ေန႔လံုး
မပိတ္ေသာကုမၸဏီလညး္ရွိသည္။ ယခင္တုန္းက အစုိးရ ႐ံုးမ်ား၊ တကၠသုိလ္ မ်ားစေနေန႔၀က္ျဖစ္
သည္။ ေနာက္မွစေနတစ္ေန႔လံုးပိတ္စနစ္ကုိ က်င့္သံုးပါသည္။ ၁၉၂၀မတိုင္မီွကတည္းကရန္ကုန္
ၿမိဳ႕ရွိ႐ုိးကုမၸဏီအစရွိေသာကုမၸဏီႀကီးမ်ား(ကုန္တုိ္က္မပါ)စေနေန႔၀က္ပိတ္သည္။ေနာက္ပိုင္းတစ္
ေန႔ လံုးပိတ္သည္။
ယေန႔ေခတ္ ပုဂၢလိကမ်ား ကေတာ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ (၂) ခုျဖင့္ စေနဆင္းခုိင္းသည္။ နံပါတ္
(၁) အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ သူတို႔သည္အစိုးရ႐ံုးမ်ားထက္ပုိအလုပ္ မ်ားေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ နံပါတ္
(၂) အေၾကာင္းျပခ်က္ကားလစာပင္တည္း။
သူတုိ႔ကအစုိးရလစာထက္အမ်ားႀကီးမ်ားႀကီးပိုေပးထား၍တန္ေအာင္ဆင္းခိုင္းသည့္သေဘာ
အေၾကာင္းျပ၏။ ယခုအစိုးရ၀န္ထမ္းလစာမ်ား ႏုိင္ငံေတာ္၏ႀကီးမားေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးေၾကာင့္အ
ဆမ်ားစြာတုိးတက္ရရွိၾကေလၿပီ။ထုိအခါႏုိ္င္ငံေတာ္က၀န္ထမ္းမ်ားကိုလစာပုိေပးထားသည္၊ စေန
ေန႔ဆင္းၾကဟု မေျပာပါ။ စေနေန႔ အလုပ္ပိတ္ျခင္း၏ အကိ်ဳးေက်းဇူး ကားႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အတြက္
ေကာင္းလွသည္။ျမန္မာဗုဒၶဘာသာသာသနာႏုိင္ငံ၀ယ္လူအမ်ားအေနႏွင့္ သာေရးနာေရးလူမႈေရး
ကိစၥအ၀၀ရွိၾကလွပါသည္။စေနေန႔တြင္ထိုကိစၥမ်ားကို လုပ္ႏိုင္သည့္အျပင္ မိသားစု စည္းစည္းလံုး
လံုး ေနထုိင္ခြင့္၊ မိဘဘိုးဘြားမ်ားထံသြားေရာက္၀တ္ႀကီး၀တ္ငယ္ျပဳခြင့္မ်ားရၾကသည္။
ႏုိ္င္ငံေတာ္အတြက္ကား စေနေန႔႐ံုးပိတ္သျဖင့္ လမး္ေပၚမွာကားၾကပ္ျခင္း Traffic Jam နည္း
ပါးသြားသည္။ ႐ံုးအေဆာက္အဦး၊ ပရိေဘာဂ၊ စက္ကိရိယာႏွင့္ ႐ုံးသံုးပစၥည္းမ်ား တစ္ရက္ ဆိုဆို
သေလာက္နားခြင့္ရသည္။စေန၊ တနဂၤေႏြႏွစ္ရက္စာစြမ္းအားေခၽြတာခြင့္၊ ေလာင္စာဆီေခၽြတာခြင့္
ရသည္။နိုင္ငံေတာ္အတြက္ေရာလုပ္သားျပည္သူေတြအတြက္ပါအက်ိဳးရိွ၏အလြန္အေရးႀကီးေသာ
အခ်ိန္အခါမ်ိဳး၊ အေရးႀကီးေသာကာလမ်ိဳးမွာသာအမွန္တကယ္အလုပ္လုပ္ရမယ့္သူ၊တာ၀န္ယူရ
မည့္သူမ်ား႐ံုးတက္ၾကသည္။ အစည္းအေ၀းထိုင္ၾကသည္။ ညလံုေပါက္မုိးအလင္းအလုပ္လုပ္ၾက
သူ မ်ားလည္း အမ်ားအျပားပင္။ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားကေတာ့ စေနေန႔မပိတ္သည့္အျပင္လိုအပ္
လွ်င္ လိုအပ္သလ္ို အျခား႐ံုးပိတ္ရက္ေတြမွာပါ ဆင္းေပးရေလ့ရွိသည္။ ထိုအခါမ်ိဳး၌OVER TIME
ေပးေသာကုမၸဏီ၊ေန႔လည္စာေကၽြးေသာကုမၸဏီအခ်ိဳ႕လည္းရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္၀န္ထမ္းအတြက္
ေတာ့ပိတ္ရက္တစ္ရက္ကိုယ့္ဖက္ကေပးလိုက္ရတာအမွန္ပင္။ ထိုပိတ္ရက္မ်ိဳးတြင္ အိမ္ကေရတိုင္
ကီ ျပင္ခ်င္သူလည္းရွိသည္။ မိသားစုမ်ားမက်န္းမာ၍ျပဳစုခ်င္သူ။ ေဆးခန္းပို႔ခ်င္သူလည္းရွိသည္။
ဘုရားသြားေက်ာင္းတက္၊ အဓိဌာန္၀င္၊ ပုတီးစိပ္၊ တရားထိုင္သူလည္းရွိသည္။ ေက်ာင္းတက္ခ်င္
သူ သင္တန္းတက္ခ်င္သူသင္တန္းတက္ေနသူေတြလဲရွိသည္။ တကယ္အလုပ္မ်ားေသာ၊ စေနတ
ကယ္ဖြင့္ရန္လိုေသာ ကုမၸဏီမ်ားကိုေတာ့ဘာမွမေျပာလို။ ေရးခ်င္သည္မွာအခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားစေန
ေန႔လာပါဆိုလို႔သာလာၾကရသည္။ဘာအလုပ္မွလည္းမယ္မယ္ရရမရွိ၊ ထိုင္ၿပီးစကားေျပာသူေျပာ၊
လက္ဖက္ရည္ဆိုင္သြားသူသြား၊ ဂ်ာနယ္ဖတ္သူဖတ္၊ ကြန္ပ်ဴတာဖြင့္ၿပီးဖဲကစားသူ၊VCD ဖြင့္သူက
ဖြင့္ ေန႔တ၀က္အခ်ိန္ျဖဳန္းၿပီးျပန္သြားၾက။ ဘာမွအက်ိဳးမွမျမင္ပါ။ အလကားအခ်ိန္ေတြကုန္ဆံုးၿပီး
လွ်ပ္စစ္မီးေတြ၊ ေလာင္စာဆီေတြ ေန႔တ၀က္စာ၊ တစ္ရက္စာ ဓါတ္အား ကုန္သြား တာသာအဖတ္
တင္သည္။
ယခု ႏိုင္ငံေတာ္က ၀န္ထမ္းလစာ မ်ားျမႇင့္တင္ လိုက္ရာ ၀န္ထမ္းေတြ ၀မ္းသာၾကည္ႏူး သာဓု
ေခၚ ၾကကုန္သည္။ၾကားရသူတိုင္းပင္ပီတိျဖစ္ၾက။မုဒိတာျဖစ္ၾကရသည္။ ယခင္ကကုမၸဏီ၀န္ထမ္း
သားသမီးရွိသူမိဘမ်ားေရွ႕မွာအစိုး၀န္ထမ္းသားသမီးရွိသူကစကားရိုးရိုးေျပာရာမွ “သမီးကဘယ္
မွာ ခုကေလ”ဟုေအာ္က်ယ္စြာျဖင့္ ေျပာႏိုင္လာၾကသည္။ ၀န္ထမ္းေလာကမွ ကုမၸဏီေလာက သို႔
ေျပာင္းရေကာင္းႏိုးႏိုး စဥ္းစားေနသူေတြ မေျပာင္းမိတာေတာ္ေသးရဲ႕ဟု သတ္ျပင္ခ်ႏိုင္ၾကသည္။
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ယခုဧၿပီလကုန္မွက်န္ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းလစာမ်ားအစမ်ားစြာတိုးျမႇင့္ၿပီ။၀န္ထမ္း ျဖစ္
ရသည္မွာ ေကာင္းေလစြ။ လစာလဲေကာင္း။ စေနလဲဆင္းစရာမလို(မွတ္ခ်က္-ယခု လခမ်ားေသာ
ၾကာေန႔ထုတ္ေပးမည္ဆိုပါကစေနရံုးပိတ္ရက္မွာ Shopping ထြက္လို႔ရၿပီ။Gazette Holiday ေတြ
ဆိုခြင့္ပါယူၿပီးက်ိဳက္ထီးရိုးဘုရားဖူးသြားမလား။ ပုဂံဘုရားမ်ားဖူးမလား။ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားေရာ
လစာလိုက္တိုးမလား။စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။ပိုေပးၿပီးသားေပးစရာမလိုဟုဆိုခ်င္လည္းရပါသည္။
ပုဂၢလိကမုိ႔ သူ႔အထြာႏွင့္သူ႔ဟာဟုလည္းစိတ္ေျဖႏိုင္သည္။ ဘာပဲေျပာေျပာ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းအခြင့္
အေရးကား အစိုးရ၀န္ထမ္း ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္အေတာ္နည္းပါးသည္ဟုဆိုရမည္။သည္ေတာ့တိုင္း
ရင္း သားပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားဘာလုပ္မလဲ။ လစာတိုးမလားစေနပိတ္မလား?
http://www.khitlunge.org.mm/blog/Default.aspx

No comments:


View My Stats