ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/20/08

Perth ၿမိဳ႕ရွိ John Hannaford ႏွင့္ Atlantic

Atlantic သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပုလဲ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားရွိသည္။ Perth ၿမိဳ႕ရွိ John Hannaford ဆုိသည့္ အရင္းရွင္ႀကီးက ဦးေဆာင္ၿပီး ကုိင္တြယ္သြားမည္ ဆုိသည့္အေၾကာင္း.....
သုိ႔ပါေသာၾကာင့္ D4B ၏ ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ John သည္ အဓိက Target ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။

ႊThanks for Marie Bout

Taken from
Junior miners pine for partners but investors aren't listening Nov 17, The Australian

“Atlantic had been involved in pearl farming in Burma -- that must have seemed like a great idea at the time -- but ended up in administration. The mess was sorted out by bringing in a new board and handing over the pearl operations to the former main shareholder in return for $9 million in debt owing to him being written off, with Atlantic retaining an off-take deal for pearls.

Apart from the obvious drawbacks of trying to do anything in Burma, it has been hard to get skilled workers because no one can compete with the oil and gas explorers when it comes to wages. In addition, growing pearls requires a lot of running about in boats and diesel costs have soared. Then there is the problem that sales of pearls in Japan have plummeted.

Atlantic has been recapitalised with a new board under Perth businessman John Hannaford, who also sits around the directors' table of two juniors with US energy plays -- oil explorer Emerald Oil & Gas (EMR) and coal play Bathurst Resources (BTU).”

Marie Bout

WA Media Officer for

Senator Scott Ludlam and Senator Rachel Siewert

Australian Greens Senators for Western Australia

Mobile: 0405399164

Tel: 08 9225 5799 | Fax: 08 9225 5599

No comments:


View My Stats