ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

3/24/09

ဆရာ ေမာင္စူးစမ္း ရဲ ့ကမၻာ့စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းေဆြးေႏြးပြဲ

ဆရာႀကီးက အခုလုိ အစီအစဥ္ျဖင့္ ပြားလိမ့္မည္
ဆရာႀကီးရဲ ့ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္အက်ဥ္း

Credit to Myanmar Fisheries

No comments:


View My Stats