ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

9/28/09

တုံးေခါက္သံ

ဘေလာ့ဂ္ေရးဖုိ႔အခ်ိန္မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္... နားပါတယ္။ ေစာင့္ေမွ်ာ္သူမ်ားအား အသိေပးပါသည္။
'ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားေကာင္းေမာင္းသန္ ေတာ္လွန္ႏုိင္ပါေစ'

No comments:


View My Stats