ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

3/24/10

ဦးေအာင္ေရႊ

ဦးေအာင္ေရႊကို ပါတီက ထုတ္ပစ္ရမယ္။ သူ႔ကုိပါေထာက္ခံတဲ့လူေတြကုိပါ ထုတ္ပစ္ရင္ပုိေကာင္းတယ္။

၁။ ၁၉ ၈၉ ခုုႏွစ္၊ အာဇာနည္ေန ့အခမ္းနားကိုု NLD ကဦးဆာင္၍ လူထုုခ်ီတက္ အေလးျပဳပြဲကိုု ၎ ဦး
ေဆာင္သည့္ မ်ဳိးခ်စ္အဖြဲ ့မွခြဲထြက္ျပီး၊န.ဝ.တ အစီ အစဥ္တိုုင္လုုပ္ရန္ဆံုုးျဖတ္သည္။ပံုုႏွိပ္ထုုတ္ေဝ
ေဝခြင့္မွတ္ပံုုတင္ဖိုု ့ေဒၚစုုအပါဝင္အမ်ားစုုကလက္မခံေသာ္လည္း၊ ေဒၚစုု၊ဦးတင္ဦး၊ ဦးၾကည္ေမာင္
ေမာင္မရွိသည္ႏွင့္ အမ်ားကန္ ့ကြက္သည့္ၾကားမွ မွတ္ပံုုတင္ရန္ဆံုုးျဖတ္ မွတ္ပံုုတင္ခဲ့သည္။

၂။ ၉ ၀ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းလ်ာထားမႈႏွင့္ မေႏၱေလးလူငယ္မ်ားကမေက်နပ္၍
ရိုုက္ဖိုု ့ထိျဖစ္ခဲ့သည္။

၃။ ၉ ၀ျပည့္၊ဂႏၵီညီလာခံ၌ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုုးရဖြဲ ့စည္းေရးကိုဆန္ ့က်င့္ခဲ့သည္။အမ်ားစုုထက္
သူ ့ဆႏၵကိုုလိုုက္ပါခဲ့ရသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္က အေမရိကန္ႏွင့္ျဗိတိန္က လက္မခံေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္ဟုုအေၾကာင္းျပခဲ့သည္။

၄။ ေကာ္မရွင္၌ န.ဝ.တ၏ ၁။၉ ၀ကိုုလိုုက္နာပါမည္အေၾကာင္းဝန္ခံကတိျပဳလက္မွတ္ထိုုးခဲ့သည္။NLD
၅/၉ ၀ထုုတ္ျပန္ျပီး ဂႏၵီေက်ညာခ်က္ကိုုပါနင္းေျခခဲ့သည္။ အၾကံေပးမ်ား ကေမာင္စူးစမ္းေခၚဦးခ်မ္း
ေအး၊ တိုုင္းဥကၠ႒ဦးစိုုးျမင့္တိုု ့ပါဝင္ခဲ့သည္။

၅။ မႏၱေလး၌ဂႏၵီေက်ညာခ်က္အတိုုင္းလႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရး၊အစိုုးရဖြဲ ့စည္းေရးကိုုကန္ ့ကြက္ပီးအျပင္
ကိုုသတင္းေပါက္ၾကားေစခဲ့သည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။

၆။ ၉ ၀ျပည့္သံဃာေတာ္မ်ား၏ ပထမဆံုုးသပိတ္ကိုုမေထာက္ခံခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

၇။ ေကာ္မရွင္မွ ေဒၚစုုအပါအဝင္ေထာင္က်ေနသူမ်ားကိုုပါတီကထုုတ္ပစ္ရမည္၊မထုုတ္ကပါတီဖ်က္မ
ည္ဆိုုသျဖင့္ထုုတ္ပစ္ခဲ့သည္။အမ်ားကကန္ ့ကြက္ေသာ္လည္းပါတီရွင္သန္မႈႏွင့္၊၉ ၀ရလဒ္မဆံုုးရံႈး
ရန္အေၾကာင္းျပသည္။

၈။ အမ်ဳိးသားညီလာခံမတက္ရန္ေအာက္ေျခအမ်ားစုုက ကန္ ့ကြက္သည့္ၾကားမွတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

၉ ။ အေျခခံမူ ၆ ခ်က္ထြက္လာသည့္အခါညီလာခံသပိတ္ေမွာက္ဖိုု ့တိုုက္တြန္းေသာ္လည္းလက္မခံပဲ၊
ဆက္တက္ခဲ့သည္။၉ ၅ေဒၚစုု လြတ္လာသည့္အခါမွ ညီလာခံမွထြက္လာခဲ့သည္။ ထိုုအခ်ိန္မွာ ညီ
လာခံ၌အဓိကအခန္းမ်ားေရးဆြဲပီးျဖစ္သည္။

၁၀။ ယင္းကာလ ၈၉ မွ ၉ ၃ထိ၊ ဦးေအာင္ေရႊႏွင့္သေဘာထားကြဲလြဲျပီး၊ န.ဝ.တအားဆန္ ့က်င္ခဲ့သည့္
တတ္သိအုုပ္စုုမွ ဦးဝင္းတင္၊ ဦးမိုုးသူ၊ ဦးစိုုးသိမ္း(ေမာင္ဝံသ)၊ ဦးစိန္လွဦး၊ ဦးအုုန္းၾကိဳင္၊ မံုုရြာ
တင္ေရႊ၊ ေမာင္ေသာက၊ ဦးေက်ာ္မင္း(ျမန္မာ့အသံအင္ဂ်င္နီယာ)၊ ဦးေအာင္လြင္၊ ဦးတင္ေမာင္
ဝင္း၊ ဦးသိမ္းတင္၊ ဦးလွသန္း(ကိုုးကိုုးကြ်န္းကိုုယ္စားလွယ္)၊ ဦးလွထြန္း(ၾကည့္ျမင္တိုုင္ကိုုယ္စား
လွယ္)၊ ဦးေက်ာ္သန္း(ဥကၠဌ၊ စမ္းေခ်ာင္း NLD)၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ စသည့္တတ္သိ ပညာရွင္မ်ား
မွာ အမ်ားအျပားဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံခဲ့ရသည္။

၁၁။ မ်ဳိးခ်စ္ အဖြဲ ့မွ ဦးေရႊ (မ.ဆ.လ အလုုပ္သမားဝန္ၾကီးေဟာင္း)၊ ဦးခ်စ္ခိုုင္(ဗိုုလ္ၾကီးေဟာင္း)၊ ဦး
ေက်ာ္ဆန္း (ဗိုုလ္မႈးၾကီးေဟာင္းစစ္ကိုုင္းတိုုင္း က.စ.လ)၊ ဦးလွေဖ (ဗိုုလ္မႈးၾကီးေဟာင္း အုုန္း
ေက်ာ္ျမင့္ကိစၥႏွင့္ ဆက္ႏြယ္အေရးယူခံရသူ) စသည္အနည္းစုုဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ ဦးေရႊႏွင့္ဦးခ်စ္
ခိုုင္တိုု ့မွဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ထံအသနားခံသျဖင့္ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ေဒၚစုုကိုုအျပည့္ဝေထာက္
ခံသည့္ဦးေက်ာ္ဆန္း ယခုုထိေထာင္က်ခံေနရေသးသည္။

၁၂။ CRPP စတင္ဖြဲ ့စဥ္ကေဒၚစုုရွိေနသျဖင့္တက္ၾကြဖြယ္ေကာင္းေသာလည္း ေဒၚစုုဖမ္းဆီခံေနရသည့္
ကာလမ်ားအတြင္း အရုုပ္ပဲရွိသည္။ ထိုုကာလကိုု ဥကၠဌဦးေအာင္ေရႊမွခ်ဳပ္ကိုုင္ထားခဲ့သည္။
CRPP၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးမ်ားအား ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးအျဖစ္ေတာင္မသံုုးႏံႈး
ရေတာ့ပဲ မိတ္ဆံုုစားပြဲျဖစ္သြားသည္။

၁၃။ စစ္အစိုုးရကိုုႏိုုင္ငံေရးအရဆန္ ့က်င့္ရန္ကိစၥမွန္သမ်ွကိုု ကြန္ ့ဖရန္ေတးရွင္းလုုပ္တာခြင့္မျပဳ၊ လူ
ထုုႏွင့္လႈပ္ရွားမႈကိုုအားမေပးခဲေပ။

၁၄။ ဦးေအာင္ေရႊသည္ ဦးလြင္ႏွင့္အတူ ၉ ၀မွယေန ့ကာလထိျပည္သူအတြက္မလုုပ္ခဲ့ပါ။ပါတီ၏ မူဝါ
ဒအတိုုင္းမလုုပ္၊ န.အ.ဖေပးသည့္လမ္းေပၚေလွ်ာက္ရန္သာျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။

၁၅။ ေရြးေကာက္ပြဲကာလကထုုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ NLD၏ နယ္ေက်ာ္ မစည္းရံုုးဆိုုသည့္ စည္းကမ္းကိုုကိုုင္
တြယ္၍အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့္ ပါတီစည္းရံုုးညီညြတ္မႈကိုုဖ်က္ခဲ့သည္။ NLD အဖြဲ ့ဝင္ျပည္
နယ္-တိုုင္း၊ ျမိဳ ့နယ္မ်ားစုုစည္းညီညြတ္လာပီး၊ CEC ျပင္ဆင္ေရး၊CC ျပင္ဆင္ေရးထိုုမွတဆင့္၎
အားျဖဳတ္ခ်မည္ကိုုစိုုးရြံ၍၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကေပးထားခဲ့ေသာ Mandate အားတြင္တြင္အ
သံုုးျပဳ၍ ပါတီ၏အမာခံ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူ မ်ားအားထုုတ္ပစ္ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေအာင္လုု
ပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သူ ့အလိုုေလ်ာက္ပါတီမွႏႈတ္ထြက္သြားေအာင္လုုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအားျပဳလုုပ္ခဲ့
သည္။ (ဥပမာ။ ပဲခူးတိုုင္းမွ ဗိုုလ္မႈးေမာင္ေမာင္ေအး၊ ကိုုျမင့္ေအ:(ဥကၠ႒-ၾကည့္ျမင္တိုုင္၊ ေနာ္
အုုန္းလွ တိုု ့အားတာဝန္မွရပ္စဲခဲ့သည္။)

၁၆။ ၉ ၂-၉ ၃မွစတင္ျပီးတျဖည္းျဖည္းပါတီဦးေဆာင္မႈအပိုုင္း၌၊ ဗ.က.ပပ်က္မ်ား၊ မ.ဆ.လပ်က္မ်ား၊
ႏိုုင္ငံေရးမရွိသူမ်ား ၾကီးစိုုးလာခဲ့ျပီး၊ ဆရာေမြး တပည့္ေမြး၊ အုုပ္စုုဖြဲ ့ျပီး ဦးေအာင္ေရႊအၾကိဳက္၊ဦး
ေရႊေက်နပ္ေရးကိုုသာလုုပ္ခဲ့ၾကသည္။

၁၇။ ႏိုုင္ငံေရးသမားမဟုုတ္ပါ။ ႏိုုင္ငံေရးနားမလည္ပါ။ တာဝန္အရပါဆိုုသည့္စကားကိုုတြင္တြင္ေျပာ
ေျပာယင္း၊ တၾကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲတခုုမွာ NLDသည္ ဒီမိုုကေရစီအဖြဲ ့ျဖစ္ အမိန္ ့နာခံမႈမရွိေၾကာင္း၊
တဖက္အဖြဲ ့သည္စနစ္တက်ဖြဲ ့စည္းထားပီး စည္းကမ္းရွိေၾကာင္း အမိန္ ့နာခံမႈရွိေၾကာင္းေျပာဆိုု
ခဲ့သည္။
(အမည္မေဖာ္လိုုသူအမ်ဳိးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္အတြင္းပိုုင္းအဖြဲ ့ဝင္တဦး)

from.... http://www.baymyanmar.com/2010/03/nld.html

No comments:


View My Stats