ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/21/10

Media Statement from John Hyde MLA

ျမန္မာ့အေရးကုိ အစဥ္တစုိက္အားေပးေထာက္ခံတဲ့ ၀န္ႀကီး John Hyde အားအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
We really appreciate your support for democracy in Burma. 

No comments:


View My Stats