ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

10/11/10

ခန္႔စည္သူကုိ ၾသစေတ်းလ်မွ ဗီဇာပိတ္ၿပီ

ၾသစေတ်းလ်အစုိးရမွ ခန္႔စည္သူကုိ ဗီဇာပိတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:


View My Stats