ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/10/10

ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ ႔မွ ဂ်ပန္ေရတြင္းသုိ႔ ဒီလုိထြက္ေျပးယခုပုံအား...ဂ်ပန္ေရတြင္း(ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ ႔အနီးရွိေနရာ)မွ ေပးပုိ႔သည္။

No comments:


View My Stats