ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/13/11

သူေလးပိန္သြားၿပီ...
ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ စစ္ဦးစီးခ်ဴပ္တုိ ့လက္ဆြဲႏုတ္ဆက္ေနပုံျဖစ္ပါတယ္။ သမတျဖစ္ၿပီး ေျခာက္လအတြင္းမွာ ဒီေလာက္ေတာင္ ပိန္သြားပါလား။ ေနာက္ေျခာက္လဆို...ဘာျဖစ္မလဲမသိဘူး။

No comments:


View My Stats