ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

7/4/11

သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းကုိ ဂုဏ္ျပဳပါ

အေမရိကန္ႏုိင္ငံဆုိင္ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းအား အထူးပင္ဂုဏ္ျပဳပါသည္။ လက္ရွိရာထူးကုိစြန္႔လႊတ္ၿပီး စစ္အစုိးရဆန္႔က်င္သူအျဖစ္ဘက္ေျပာင္းခဲ့တဲ့အတြက္ ေလးစားပါတယ္။ ဒီလုိလူမ်ဳိးမ်ားမ်ားေပၚထြက္လာရင္က်ေနာ္တုိ႔လုိခ်င္တဲ့ပန္းတုိင္ကုိ ျမန္ျမန္ေရာက္ရွိႏုိင္ပါေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါသည္။ တကမၻာလုံးရွိ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးမ်ား ဦးေက်ာ္၀င္းကုိ အတုယူေစခ်င္သည္။ အျမင္မွန္ရေစခ်င္ပါသည္။

No comments:


View My Stats