ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

1/25/12

ေရႊေၾကာေတြ ့ၿပီ.....
ေျမာက္ေအာက္မီတာအနက္တစ္ေထာက္ေက်ာ္မွာ ဒီလုိေရႊေတြကို ေတြ ့ရွိရတယ္။ ေဒၚလာသန္းေထာင္ေက်ာ္တန္တဲ့ ေရႊေၾကာႀကီးျဖစ္ေၾကာင္းပါ...။ ေက်ာက္ကိုေရေလာင္းမွ ေရႊကုိ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာျမင္ရပါတယ္။

No comments:


View My Stats