ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

10/8/08

မိမိကုိယ္ကုိ စဥ္းစားျခင္း

တေန႔တေန႔ အိပ္တယ္။စားတယ္။ သြားတယ္။ အလုပ္လုပ္တယ္။ မုိးခ်ဳပ္တယ္။ မုိးလင္းတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ေတြကုန္သြားတယ္ ငါဘာလဲ ။ ငါဘယ္လဲ။ ငါ့ယဥ္ေက်းမႈလဲ မေတြ႔ရဘူး။ ငါ့စကားလဲ မေျပာရဘူး။ TV ဖြင့္တယ္။ အျဖဴစကား နားေထာင္ရတယ္။ Radio ဖြင့္တယ္ သူတုိ႔စကားပဲ ၾကားရတယ္။ ဘဏ္သြားတယ္။ သူတုိ႔စကားပဲေျပာရတယ္။ စိတ္ညစ္တယ္။ ငါဘာလုပ္မွာလဲ။ Bill ေပးတယ္။ အိမ္လခေပးတယ္။ အလုပ္လုပ္ရတဲ့ေငြေတြ စားတယ္။ ေပးတယ္။ ဘာလဲ့ကြ ဘ၀………..

No comments:


View My Stats