ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/18/08

အသစ္၀င္ေရာက္လာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား ႏုိ ့ဖုိးစခန္းတြင္ဓါတ္္ပုံ ရုိက္မည္ (သတင္း)


ႏုိ ့ဖုိးစခန္းအတြင္း ၁၇.၁၁.၂၀၀၈ေန ့မွစျပီး ဒုုကၡသည္ အသစ္မ်ားအား ဓါတ္ပုံစရုိက္ေပးေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္ ။ ယခု ကဲ့သုိ ့ဒုကၡသည္ လူသစ္မ်ားအား ဓါတ္ပုံ ရုုိက္ေပးျခင္း သည္ ၁၇.၁၁.၂၀၀၆ ေနာက္ပုိင္း ပထမဦးဆုံး စတင္လုပ္ေဆာင္ေသာ ထုိင္းအစုိးရ (လ၀က)၏ ေျခလွမ္းတလွမ္းျဖစ္သည္။
သုိ ့ရာတြင္ ေနာက္ဆုံးရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အထိ၀င္ေရာက္လာေသာ ဒုကၡသည္ လူသစ္မ်ားကိုသာ ဓါတ္ပုံရွုိက္ေပးျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၀၈ -ခုႏွစ္ အတြင္း ၀င္ေရာင္လာေသာ လူသစ္မ်ားအၾကား၀ယ္ မေက်လည္ မွဳမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္ ဟုသိရွိရပါသည္။ ၄င္းကိစၥကုိ ထုိင္းအစုိးရ မွမည္သုိ ့ မည္ပုံေဆာင္ရြက္မည္ကုိ မသိရွိရေသးေသာ္လည္း ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း ရွိေနေသာဒုကၡသည္ မ်ားအားလုံးကုိ ဓါတ္ပုံရုိက္ေပးျခင္းျပဳလုပ္ေပးမည္ဟူေသာ ခန္ ့မွန္းသတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလွ်က္ရွိေပသည္။
၄င္းကဲ့သုိ ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အထိ ၀င္ေရာက္လာေသာ ဒုကၡသည္ လူသစ္မ်ားကုိသာ ဓါတ္ပုံရုိက္ေပးမည္ ဟုကန္ ့သတ္လုိက္ေသာေၾကာင္ ့ ၄င္းႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ၀င္ေရာက္လာေသာ ဒုုကၡသည္ လူသစ္ မ်ားအေနျဖင္ ့ အစားထုိး ၀င္ေရာက္ ဓါတ္ပုံရုိက္ေနၾကေသာ ျပသာနာ တရပ္ကိုလည္း ၾကဳံေတြ ့ ေနရပါသည္။ႏုိ ့ဖုိးဒုကၡသည္ စခန္းအတြင္း တြင္ အသစ္၀င္ေရာက္လာေသာ ဒုကၡသည္လူသစ္ အင္အားမ်ားမွာ(၅၀၀၀)ေက်ာ္ခန္ ့ ရွိသည္ဟု ုစခန္္းတာ ၀န္ရွိသူ မ်ားမွ ေျပာၾကားပါသည္။ ထုိမွ်မ်ားျပားေသာ လူသစ္အင္အားကုိ ထိုင္းအစုိးရ အေနျဖင္ ့မည္သုိ ့မည္ပုံ စိစစ္ ခြဲျခားျပီး မည္သုိ ့အေရအတြက္ ကန္ ့သတ္မည္ကုိ လူသစ္မ်ားအေနျဖင္ ့ စိတ္၀င္တစား ေစာင္ ့ၾကည္ ့လ်က္ရွိသည္။
မွတ္ခ်က္။ ႏုိ႔ဘုိးမွ ပုိ႔လုိက္ေသာ သတင္းျဖစ္ပါသည္။

No comments:


View My Stats