ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/15/08

ရုိးရာမျပတ္ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ကထိန္ (ဓာတ္ပုံ)
ယခုဓာတ္ပုံမ်ားကုိ မရွိမဲ့ရွိမဲ့၊ အင္တာနက္ခ၊ အခ်ိန္၊ ပုိ႔ခ တျပားမွ မရရွိဘဲ ပုိ႔ေပးေသာသူအား အထူးေက်းဇူးတင္ ရွိေၾကာင္းေျပာလုိပါသည္။
ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြပီပီ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ မိမိယဥ္ေက်းမႈအား အစဥ္ထိန္းသိမ္းခ်င္ေသာ စိတ္ျဖင့္......

No comments:


View My Stats