ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/15/08

တရုတ္ႀကီးနဲ႔ကုလားႀကီး (ကာတြန္း)


ယခု ပုံအား ေစတနာႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးသစၥာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရးဆြဲေပးေသာ ႏုိ႔ဘုိးဒုကၡသည္စခန္းမွ ကာတြန္းပညာရွင္အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

No comments:


View My Stats