ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

5/25/09

ႏုိ႔ဘုိးမွ ယဥ္ေက်းမူ႔

ဆြမ္းေလာင္းသည့္ဓေလ့သည္ လြန္စြာက်က္သေရႏွင့္ျပည့္စုံသည္


ယခုဓာတ္ပုံသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္စခန္းတခုမွပုံျဖစ္သည္။ စခန္းနာမည္မွာ ႏုိ႔ဘုိး ျဖစ္သည္။ ႏုိ႔ဘုိုးဟုေခၚတြင္ရသည္မွာ စခန္းအနီးတြင္ ထုိင္းရြာေလးတစ္ရြာအားအမွီျပဳ၍ ေပၚေပါက္လာ ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းရြာအားထုိင္းလူမ်ဳိးမ်ားမွ ႏုိ႔ဘုိးဟုေခၚသည္။ ႏုိ႔ဘုိးရြာသည္ ထုိင္းရြာဟုဆုိေသာ္လည္ ကရင္ လူမ်ဳိးအမ်ားအျပားေနထုိင္ ၾကပါသည္။ သမုိင္းေၾကာင္းအရ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ကရင္လူမ်ဳိးမရွိပါ။ ကရင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေပါက္ဖြားသည္ ဆုိသည္ကုိ သမုိင္းပညာရွင္တုိင္းအသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။

ႏုိ႔ဘုိးစခန္းသည္ ျမ၀တီမွ မဲ့ေဆာက္။ မဲ့ေဆာက္မွႏုိ႔ဘုိးသုိ႔ ၆-နာရီ ခန္႔ေတာင္တက္ေတာင္ဆင္းကားဆီးလွ်င္ ေရာက္ပါသည္။ ျမ၀တီမွ မဲ့ေဆာက္ေရာက္လွ်င္အုန္းဖန္ ကားဂိတ္ကုိေမးလွ်င္ ႏုိ႔ဘုိးသုိ႔သြားသည္ကားကုိေတြ႔ႏုိင္ သည္။ လုိင္းကားသည္ ဟုိင္းလက္ကားအမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ ယင္းကားစီးၿပီးႏုိ႔ဘုိးသုိ႔ အေရာက္သြားႏုိင္သည္။ ႏုိ႔ဘုိးအ၀င္တြင္ ထုိင္းစစ္တပ္မွ စခန္းလုံၿခဳံေရးအားတာ၀န္ ယူလွ်က္ရွိသည္ကုိေတြ႔ႏုိင္သည္။

စခန္းအတြင္းသုိ႔မေရာက္ခင္ ေတာင္ေပၚေနရာတခုတြင္ သာယာလွပေသာ ဒုကၡသည္စခန္းအားေတြ႔ရမည္။ စခန္းတြင္လူမ်ဳိးေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာေနထုိင္ၾကပါသည္။ လူအားလုံးသည္ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္အား မုန္းတီးေသာ စိတ္ေနစိတ္ထားအားလည္း ျပတ္ျပတ္သားသားျမင္ေတြ႔မည္။ ထုိသူတုိ႔အားလုံးသည္ လြတ္လပ္ ေသာ ဒီမုိကေရစီအစုိးရတခုအားျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရွိသည္ကုိလုိလားၾကသည္။ ဆရာ၀န္မွစ၍ စစ္ဗုိလ္ အဆုံး ယခု စခန္းတြင္ျမင္ေတြ႔ႏုိင္သည္။

စခန္းရွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားမွအဓိကစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ စီးပြားေရးဆုိသည္မွာ မယ္မယ္ရရမရွိပါ။ တတိယႏုိင္ငံမွ မိသားစုမ်ားမွ ေထာက္ပံ့၍ လည္းေကာင္း၊ မိမိရွိရင္းစည္းစိမ္မ်ားအားေရာင္းခ်၍လည္းေကာင္းရပ္တည္ၾကသည္မွာမ်ားပါသည္။ ပညာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးအား မဲ့ေဆာက္ရွိ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ ေဆးခန္းမွ သင္တန္းဆင္း ေဆးမႈးမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္သည္။ အခေၾကးေငြေပးစရာမလုိပါ။

စခန္းတြင္ PAB ေခၚ ႏုိင္ငံေရးဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအျဖင့္ႏွစ္မ်ဳိးကြဲသည္။ ႏုိင္ငံေရးဒုကၡသည္မ်ားမွာ လြန္ခဲ့သည့္သုံးေလးႏွစ္ခန္႔မွစတင္၍ အေျခခ်ေနထုိင္သည္။ သူတုိ႔အားလုံးသည္ တတိယႏုိင္ငံသုိ႔ထြက္ခြာရန္မွာအဓိကျဖစ္သည္။ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားမွာ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး ေကအန္ယူ ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာစစ္အစုိးရ မွ စစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ထြက္ေျပးေရာက္ရွိၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖင့္စခန္းအတြင္းသုိ႔ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

ခရစ္ယာန္၊ Buddish ႏွင့္ မြတ္စလင္ ဘာသာ၀င္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားရွိသည္။ အမ်ားစုမွာ ခရစ္ယာန္ဘာ၀င္ ကရင္ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးေန႔ႀကီးရက္ႀကီးမ်ားတြင္ ဓေလ့ထုံးစံအတုိင္း ဘာသာ၀င္တုိင္းမွ က်င္းပေလ့ရွိသည္။

သူတုိ႔အားလုံးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား ၿပိဳပ်က္ေစၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အာဏာရ ေစခ်င္ၾကသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားအား၏ ရိကၡာအတြက္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

No comments:


View My Stats