ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/5/09

ကုိယ့္ဟာကုိယ္လုပ္..

ခင္ဗ်ားတုိ႔..

ႀကီးပြားခ်မ္းသာခ်င္လား၊ တုိးတက္ခ်င္လား..ဒါဆုိ မလိမ္နဲ႔၊ သူမ်ားေျပာတာမေရာင္နဲ႔..။ ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိးပါ။ အစုိးရေၾကာင့္လုိ႔ဆုိၿပီး တခုလုံးအျပစ္ပုံမခ်နဲ႔..။ ကုိယ့္မ်က္ႏွာကုိမွန္ထဲမွာျပန္ၾကည့္။ သူမ်ားကလုပ္တာကုိ ခံရင္ အဓိက ခင္ဗ်ားည့ံလုိ႔ခံရတာပဲ မွတ္ပါ။

ကဲ..မယုံရင္...။ ဘာလုပ္ရမလဲဆုိတာ သိ။

No comments:


View My Stats