ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/3/09

ပထမဦးဆုံး ၾသစီရွိျမန္မာသတင္းဂ်ာနယ္

Australia ႏုိင္ငံ Perth ၿမိဳ ႔တြင္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ပထမဦးဆုံးျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဂ်ာနယ္တစ္ ေစာင္အား စတင္ထုတ္ေ၀မည္။ Perth တြင္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားစတင္အေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့သည္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀-၅၀ခန္႔ကျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ျမန္မာစာေပႏွင့္ ေရးသားထား ေသာ ဂ်ာနယ္မေပၚ ထြန္းေသးပါ။ ယခုဂ်ာနယ္သည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္း လူပုဂၢဳိလ္ႏွင့္မွ်သက္ဆုိင္မႈ ႔မရွိပါ။ လြတ္လပ္သည့္ သတင္းဂ်ာနယ္ျဖစ္သည္။ ဂ်ာနယ္နာမည္အား ေရြးခ်ယ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ တလတစ္ႀကိမ္ျဖစ္ ျဖန္႔ခ်ီမည္ျဖစ္သည္။ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းလုိသူမ်ားဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။ July လ -တစ္ရက္ ေန႔မွ စတင္၍ ယခုဂ်ာနယ္အား ျဖန္႔ခ်ီသြား မည္ျဖစ္သည္။ ယခုဂ်ာနယ္သည္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း၊ NGO ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထုတ္ေ၀သူ၏ လုပ္အားခမွထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္
ဆရာ မင္းဟန္

ထုတ္ေ၀သူ
ေမာင္ဘုန္းေက်ာ္
၀၄၃၀၄၂၉၆၆၇

No comments:


View My Stats