ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/2/09

ယက္ေတာ၊ FDB ႏွင့္ ေဒၚစု


ဘာေတြလဲဗ်ာ။ နားလည္ရခက္တယ္။ ဘုိ...ျမင္တုိင္း သင္တန္းတက္ခ်င္ေနရင္ေတာ့ ၾသစီက ေမ်ာက္ကုလားကုိပဲ အားကုိးပါေတာ့။
(ၾသစီရွိ ေမ်ာက္ကုလားသည္ အသားမဲသည္။ ရုပ္ဆုိးသည္။ အၿမဲတမ္းမူးေနသည္။ အလုပ္မလုပ္ပါ။ သူတုိ႔သည္ အားလုံး၏ ေအာ့ႏွလုံးနာသည့္ လူမ်ဳိးမ်ားအျဖစ္ယခုတြင္တည္ရွိသည္။ သူတုိ႔သည္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားျဖစ္သည္)။

No comments:


View My Stats