ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

3/31/10

Occupational Safety and Health Act (1994) (Malaysia)

Occupational Safety and Health Act (1994) (Malaysia)
လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာလုံၿခဳံေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဥပေဒ (မေလးရွား)


Occupational Safety and Health Act (1994) Malaysia သည္မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ ကုိင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ သိသင့္သိထုိက္ေသာ ဥပေဒတခုျဖစ္ပါသည္။ ထုိဥေပဒကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာလုံၿခဳံရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဥပေဒဟု ေခၚတြင္ႏုိင္သည္။ ယင္းဥပေဒ၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လုပ္ငန္းခြင္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ အလုပ္ သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ လုံၿခဳံေရး၊ အသက္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအား ကာကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔အျပင္မိမိလုပ္ငန္းခြင္ေၾကာင့္အလုပ္သမား၏စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ားလည္းျမွင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ မေလးရွားေရာက္ျမန္မာႏုိင္ငံမွအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါဥပေဒသုံးခုအား အထူးနားလည္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

Section 24

၁) အလုပ္သမားတာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရား

( က) အလုပ္သမားတစ္ေယာက္သည္ မိမိက်န္းမာေရး၊ လုံၿခဳံမႈရွိေရးအားဂရုစုိက္ရမည္။ ဒါ့အျပင္ အျခား သူမ်ားအားလည္း မိမိေၾကာင့္ အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစရန္ တာ၀န္ယူၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရမည္။

(ခ) အလုပ္ရွင္ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီးလုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳရမည္။

(ဂ) လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းအႏၱရာယ္မျဖစ္ေစရန္ အလုပ္ရွင္မွ ေထာက္ပ့့ံေပးသည့္ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ - လက္အိတ္၊ ႏွာေခါင္းစည္း၊ ဦးထုပ္) ၀တ္ဆင္ရမည္။

(ဃ) အလုပ္ရွင္၏လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ စည္းကမ္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားအားလိုက္နာရမည္။

၂) အလုပ္သမားမွလုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္ပါက ေထာင္ဒဏ္သုံးလ (သုိ႔) ဒဏ္ေငြ ရင္းဂစ္ ၁၀၀၀ ေပးေဆာင္ရမည္။ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံကိုလည္း တပါတည္းက်ခံေစႏုိင္သည္။

Section 15

၂) လုပ္ငန္းရွင္တာ၀န္ ႏွင့္ ၀တၱရား

(က) အလုပ္ရွင္သည္ မိမိလုပ္ငန္းရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအား အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစရန္ စက္ယႏၱရားမ်ားေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားရွိရမည္။

(ခ) အလုပ္ရွင္သည္ မိမိလုပ္ငန္းတြင္ အသုံးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ယႏၱရားမ်ားအား မိမိအလုပ္သမားမ်ား ၏က်န္းမာေရး၊ အသက္ႏၱရာယ္လုံၿခဳံစိတ္ခ်ႏုိင္ေရး၊ မေတာ္တဆထိခုိက္မႈ မျဖစ္ေစရန္အထူး ဂရုျပဳစီမံရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းပစၥည္းမ်ားအား ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳျခင္း၊ သုိေလွာင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအား အႏၱရာယ္အျဖစ္ေစရန္အလုပ္ရွင္မွ စီမံခန္႔ခြဲေပး ရမည္။

(ဂ) အလုပ္ရွင္သည္ မိမိအလုုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ရွိစက္ယႏၱရားမ်ား ႏွင့္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳရာတြင္ လုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ သင္တန္း၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈျပဳလုပ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိ သည္။

(ဃ) အလုပ္ရွင္သည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈရွိေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္မညီညြတ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ မျဖစ္ေစရန္ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ရွာက္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္တာ၀န္ရွိသည္။

Section 16

လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာလိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္း (သုိ႔) မႈ ထုတ္ျပန္ျခင္း

အလုပ္ရွင္သည္ မိမိအလုပ္သမားမ်ား စိတ္က်န္းမာေရး၊ ကုိယ္က်န္းမာေရးအတြက္ မိမိကုိယ္ပုိင္စည္းကမ္း (သုိ႔) မႈ အားေရးသားထုတ္ေ၀ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္သမားသိေစႏုိင္ရန္ ထုတ္ျပန္ထားရမည္။ ယင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္အား အလုပ္သမားမ်ားသိရွိနားလည္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္ရွိသည္။

၃) ထုိတာ၀န္မ်ားအားမေက်ပြန္ပါက ဥပေဒအရအေရးယူခံရႏုိင္ျခင္း

အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ အထက္ပါတာ၀န္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ားအား ေဖာက္ဖ်က္ပါ ဒဏ္ေငြ ရင္းဂစ္ ငါးေသာင္း( သုိ႔) ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ က်ခံေစရမည္။ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးကုိလည္း တပါတည္းက်ခံေစႏုိင္သည္။ 


Occupational Safety and Health Act (1994) (Malaysia) ရွိ တခ်ဳိ ႔ဥပေဒမ်ားအား ဆီေလွ်ာင္ေအာင္ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

No comments:


View My Stats