ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

3/31/10

OSH act

Occupational Health and Safety Act ဆုိတဲ့ ဥပေဒက ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာရွိတယ္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ လုပ္ငန္းရွင္အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးထားတဲ့ဥပေဒျဖစ္တယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္နစ္နာမႈမရွိေအာင္ လုပ္ေပးထားတာျဖစ္တယ္။ ဒါကို လူတုိင္းနားလည္သင့္တယ္။ Occupational Health and Safety ကို ဗမာလုိ ဘာသာျပန္ခ်င္ရင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာက်န္းမာေရးနဲ႔ လုံၿခဳံေရးဥပေဒလုိ႔ က်ေနာ္ဘာသာျပန္တယ္။ ဒီဥပေဒရဲ ႔အဓိကအႏွစ္သာရက အလုပ္သမားေတြမနစ္နာေအာင္၊ အလုပ္ရွင္ေတြမဆုံးရႈံးေအာင္၊ ကုန္ထုတ္လႈပ္မႈျမင့္မားေအာင္၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အက်ဳိးရွိေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ဥပေဒျဖစ္တယ္။

International Labour Organization မွာပါတဲ့ႏုိင္ငံတုိင္းဟာ ဒီဥပေဒရွိရတယ္။ ရွိမွလည္း ILO ကုိ၀င္ရတယ္။ လက္မွတ္ထုိးရတယ္။ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ နဲ႔ တခ်ဳိ ႔ႏုိင္ငံေတြမွာ ဒီလုိဥပေဒေတာ့ မရွိဘူး။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ လုပ္ငန္းရွင္အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးတဲ့ဥပေဒ၊ ဒါကိုနာမည္တမ်ဳိးနဲ႔လုပ္ထားေတာ့ရွိတယ္။ ထုိင္း၊ ျမန္မာ၊ မေလးရွား၊ စကၤာပူ၊ စတဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာ ဒီလုိဥပေဒရွိရဲ ႔သားနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ ေခြးျဖစ္ေနတာကိုမခံခ်င္လို႔ ဒီလုိေရးတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ႏုိင္ငံသားဆုိတာက ဘာမွသိတ္နားလည္းတာမဟုတ္ဘူး။ အစုိးရ၊ အန္ဂ်ီအုိ၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကိုလုပ္ေနတဲ့လူေတြက အသိပညာေပးရတယ္။ ျမန္မာျပည္သားေတြအတြက္ လုပ္ေနပါတယ္ဆုိတဲ့ အန္ဂ်ီအုိကုိၾကည့္။ ေလတုိက္ရင္ေလေတာ့မဲ့အတုိင္းပဲ။ ဒီလုိေျပာလုိ႔မင္းလာလုပ္ပါလားဆုိရင္လည္း မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ ေျပာၾကည့္တာ။

ဆက္ေရးအုံးမယ္...

No comments:


View My Stats