ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

7/23/10

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ မြန္တုိ႔၏အခြင့္အေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးနုိင္မည္ေလာ

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ မြန္တုိ႔၏အခြင့္အေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးနုိင္မည္ေလာ
၂၀၁၀ ခုႏွစ္လယ္ ေရာက္လာၿပီးျဖစ္၍ ျမန္မာနုိင္ငံေရးတြင္ စစ္အစုိးရက်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ျငင္းခုံသံမ်ား ပုိမုိက်ယ္ေလာင္သည္ကုိ ေတြ႔ရေပသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဆန္႔က်င္သည့္အသံထက္ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္အသံက အျခားေဒသမ်ားနည္းတူ မြန္တုိ႔ေဒသတြင္လည္း ပုိမိုက်ယ္ေလာင္လာ သည္ကုိ ေတြ႔ေနရေပသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အေျခခံအႏွစ္သာရမ်ား


၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္အစုိးရ၏စည္းကမ္းျပည့္၀သည့္ လမ္းညြန္ဒီမုိကေရစီ လမ္းျပေျမပုံ၏အဆင့္ တခုျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ စစ္အစုိးရ၏အာဏာတည္ၿမဲေရး လမ္းျပေျမပုံ ၇ ဆင့္၏ ၆ ဆင့္ေျမာက္ျဖစ္သည္။ ဤအ ဆင့္ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္နုိင္ပါက စစ္အစုိးရသည္ တုိင္းျပည္အာဏာကုိ ေရွရွည္ထိန္းထားနုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သာမန္အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္ေရးကာလတြင္ အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တခုျဖစ္ျပီး ႀကဳိဆုိသင့္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တခုျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္အစုိးရက်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမုိကေရ စီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမဟုတ္ဘဲ ၄င္းတုိ႔အာဏာကုိ တရား၀င္ေရရွည္ထိန္သိမ္းရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုကုိ ရာသက္ပန္ စစ္ကြ်န္ျပဳရန္အတြက္သာ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ အာဏာေရရွည္တည္ၿမဲေရးအတြက္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္္းက ၁၄ ႏွစ္ၾကာေရးဆြဲခဲ့သည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ အသက္သြင္းရန္ႏွင့္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အျပတ္သတ္အႏိုင္ ရထားသည့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ျပီး တရားမ်တသည့္အားလုံးပါ၀င္နိုင္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲ

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းနုိင္ေရးအတြက္ အင္အားစုအားလုံးပါ၀င္နုိင္သည့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္လုိသည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီႏွင့္ အတုိက္ခံအင္းအားစုအသာမက ကုလ သမဂၢ၊ အာစီယံအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္းက ေတာင္းဆုိိလ်က္ရိွသည္။ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ နုိင္ယကၡတုိ႔အပါအ၀င္ ဖမ္းဆီးထားေသာ နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလုံးကုိ ခြ်င္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတုိ႔ကုိ ျမန္မာ့နုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ေပးရမည့္အျပင္ ဒီမုိကေရစီစံနန္းႏွင့္မကုိက္ညီသည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းအျပင္ ျပည္သူလူ ထုတရပ္လုံး နုိင္ငံေရးတြင္ လြတ္လပ္စြာ ပါ၀င္နုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကန္႔သတ္မႈ အမိန္႔မွန္သမွ်ကုိ ရုပ္သိမ္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏အေျခခံမူတြင္ စစ္တပ္က နုိင္ငံ၏ဦးေဆာင္မွဳအခန္းတြင္ ေနရာယူထားျခင္း၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အခ်ိန္မေရြး တရား၀င္အာဏာသိမ္းႏိုင္ျခင္း၊ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္က ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အလုိ အေလ်ာက္ေနရာယူထားျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားေရးရာမ်ားတြင္လည္း ဥပမာ နယ္ျခာေရးရာ၀န္ႀကီးေနမ်ားတြင္ စစ္တပ္က ၀င္ေရာက္ လြမ္းမုိးထားျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပုံကုိ ျပင္ဆင္မွဳမရနုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းႏွင့္ လုံး၀မကုိက္ညီသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္၊၊

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ပါတီမ်ား


စစ္အစုိးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မိမိတို႔အနုိင္ရနုိင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပုံတခုတည္းကုိသာမက ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကုိ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ အက်ဥ္းက် နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ နုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ခြင့္မရေအာင္ ကန္႔သတ္ထားသည္။

၂၀၁၀ ခု မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စစ္အစုိးရ၏ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္နည္းဥပေဒ မ်ားသည္ ၁၉၉၀ ခု ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္ ေရြဂုံတုိင္ေၾကျငာစာတမ္းအပါအ၀င္ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအပါအ၀င္ ဒီမုိကေရ စီအင္အားစုမ်ား ခ်မွတ္ကုိင္စြဲထားေသာ ရပ္တည္ခ်က္နွင့္ နိုင္ငံေရးသေဘာထားအားလုံးကုိ စြန္႔လႊတ္ရန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၊ ဦးခြန္ထြန္းဦး စသည့္ အက်ဥ္းက်ခံနုိင္ငံေရးအက်ဥ္သားမ်ားကုိ မိမိတုိ႔နုိင္ငံေရးပါတီမွ ထုတ္ပယ္ရန္ ေတာင္း ဆုိျခင္း ျဖစ္သည့္အျပင္ အာဏာရွင္အသက္ဆုိးရွည္မည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာပါမည္ ထိမ္းသိန္း ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဟု ၀န္ခံလက္မွတ္ထုိးခုိင္းျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

နအဖ၏မတရားသည့္ဥပေဒေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲခ်ဳပ္နွင့္ ယူအမ္ေအစသည့္ အဓိကအတုိက္ခံပါတီ မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါ၀င္ရန္ဆုံးျဖတ္လုိက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ၿပဳိင္ရန္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ပါတီ ၄၀ ေက်ာ္ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေပသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ၿပိဳင္မည့္ပါတီထဲတြင္ အမ်ဳိးအစား ၃ မ်ဳိးရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ပထမအမ်ဳိးအစားမွာ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီကဲ့သုိ႕ စစ္အစုိးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံပါတီ၊ ဒုတိယအမ်ဳိးအစားမွာ စစ္အစုိးရေပးသည့္ အခြင့္အေရးကုိေမွ်ာ္ၿပီး အစုိးရအလုိက်လုပ္ေပးမည့္ပါတီ၊ တတိယအမ်ဳိးအစားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ ကာလတြင္ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ နုိင္ငံေရးစေပ႔(စ္) ေနရာရွိနုိ္င္သည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ၀င္ၿပဳိင္သည့္ ပါတီျဖစ္သည္။

ပထမႏွင့္ဒုတိယ အမ်ဳိးအစားမွာ နအဖအတြက္ အလုပ္အေကြ်းျပဳမည့္ပါတီျဖစ္သျဖင့္ အထူးေျပာစရာမရွိပါ။ သုိ႔ ေသာ္ တတိယအမ်ဳိးအစားပါတီမ်ား၏ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားသည္ “စစ္အစုိးရရာႏႈန္းျပည့္ အုပ္ခ်ဳပ္တာထက္စာလွ်င္ အရပ္ သားတ၀က္တပ်က္ပါသည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ပုိေကာင္းမည္။ ယခုေရြးေကာက္ပြဲသည္ လုံး၀မလြတ္လပ္ေသာ္လည္း ေရြး ေကာက္ပြဲမရွိတာနဲ႔စာလွ်င္ ပုိေကာင္းမည္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလွ်င္ စစ္တပ္က နုိင္ငံေရးကေန တျဖည္းျဖည္းေနာက္ဆုတ္ သြားမည္” စသည္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုကုိ ေ၀၀ါးေစသည္သာမက ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈအရွိန္ကုိပါ ထိခုိက္လာနုိ္င္သည္။
အရပ္သားတ၀က္တပ်က္ပါသည့္အစုိးရသည္ မည္သုိ႔ေသာအစုိရမ်ဳိးနည္း၊ စစ္အစုိးရ၏ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္အစုိးရမွ ဦးသိန္စိန္အစုိးရမ်ဳိးကုိ ဆုိလုိပါသလား၊ သုိ႔မဟုတ္ စစ္အစုိးရက ေနာက္ကြယ္မွ လုံး၀ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္အစုိးရမ်ဳိးလား၊ မည္သုိ႔ေသာ အစုိးရမ်ဳိးျဖစ္ေနေစကာမူ စစ္တပ္အေနျဖင့္ လုိအပ္ပါက နုိင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ တရား၀င္ အာဏာသိမ္းနုိင္သည္ဟု ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလ ဒီမုိ ကေရစီလွဳပ္ရွားခြင့္ရွိႏိုင္သည္ဟု စိတ္ကူးေနသူတုိ႔ အဓိကစဥ္းစားရမည့္အခ်က္ဟု ျမင္မိပါသည္။

မြန္တုိ႔ပါတီ


မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔၏ အဓိကဦးေဆာင္ပါတီျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တုိ႔ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ မပါ၀င္ေသာ္လည္း အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ မြန္လူမ်ဳိးအခ်ဳိ႕တုိ႔သည္ မြန္တုိ႔ပါတီအျဖစ္ မြန္ေဒသ
လုံးဆုိင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီကို ပညာေရး၀န္ထမ္းေဟာင္း နုိင္ေငြသိမ္း (ေခၚ) နုိင္ဇႏူမြန္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ျပဳိင္ရန္ ပါတီေထာင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံမွ ပါတီမွတ္ပုံတင္ခြင့္ရထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔၏အေၾကာင္း ျပခ်က္ကား မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔ မဲေပးနုိင္ရန္ မြန္ပါတီတခု ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ၾက့ံဖြံ႕ပါတီအုပ္ခ်ဳပ္တာထက္စာလွ်င္ မြန္အခ်င္းခ်င္း အုပ္ခ်ဳပ္တာက ပုိေကာင္းသည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီပြဲသည္ မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔အတြက္ သေရႏွင့္အနုိင္ပြဲဟု မြန္ေဒသလုံး ဆုိင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီက ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔အေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ပါတီကုိ မဲေပးၾကပါရန္ စည္းရုံးေရးဆင္း ေနသည္ဟု သိရသည္။

သုိ႔ေသာ္ မည့္သုိ႔ေသာ္ သေရပြဲႏွင့္အနုိင္ပြဲနည္း၊ မရွိတာနဲ႔စာယင္နည္းနည္းရွိတာက ပုိေကာင္းသည္ဟူေသာ အယူအဆသည္ နားေထာင္ေကာင္ၿပီး ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူေျပာင္းေရးကာလတြင္ လက္ခံနုိ္င္ဖြယ္အယူအဆျဖစ္ အခ်ဳိ႔က ယူဆေသာ္လည္း စစ္အစုိးရ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ နည္းနည္းရွိတာက မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ဳိးနည္း။ နုိင္ငံသားတုိ႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရး ဘာမွအာမခံခ်က္မရွိသည့္ အေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရး က်င့္သုံးရန္ မည္သုိ႔မွ်ျဖစ္နုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏အခြင့္အေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္က်င့္သုံးဘုိ႕ မည္သုိ႔မ်ျဖစ္နုိင္သည္ မဟုတ္ ပါ။ ဤသုိ႔ေသာ အေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ မြန္အခ်င္းခ်င္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ၾကံ့ဖြံ႕ပါတီအုပ္ခ်ဳပ္မႈတုိ႔ မည္သုိ႔ကြာျခားမည္နည္း။ မြန္ပါတီအုပ္ခ်ဳပ္တာက စစ္အစုိးရအဖုိ႔ ပုိၿပီး ျပစရာေကာင္းေသးသည္ဟု ျမင္မိသည္။ ထုိေၾကာင့္ သေရႏွင့္အနုိင္ပြဲသည္ မြန္တုိ႔ပါတီထက္ စစ္အစုိးရက ပုိျဖစ္ဘုိ႔မ်ားမည္ ျဖစ္သည္။

စစ္အစုိးရအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူမ်ား

မြန္ပါတီအပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားနုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ နအဖအတြက္ ႀကီးမားေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ေစမည္မလြဲေပ။ နအဖသည္ ၄င္တုိ႔၏တရား၀င္မႈကုိ ေရြးေကာက္ပြဲမွ တဆင့္ ရရွိရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ထုိသုိ႔တရား၀င္မွဳရရွိရန္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ နုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳရန္လုိအပ္ေပသည္။ ထုိမွတဆင့္ ၄င္းတုိ႔အေပၚ ပိတ္ဆုိ႔ထားမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး နုိင္ငံတကာအကူအညီကုိလည္း ျပန္လည္ ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေနသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔နွင့္အဓိကတုိင္းရင္းပါတီမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ နအဖသည္ ၄င္းတုိ႔၏ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမ်ွတေၾကာင္း ျပသရန္အတြက္ ဗမာလူမ်ဳိးကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ပါတီအျပင္ တုိင္းရင္းပါတီမ်ားကုိလည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။

အစပုိင္းတြင္ စစ္အစုိးရသည္အပစ္ရပ္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ပါတီေထာင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေစျခင္း ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းတုိ႔၏ လက္နက္ကုိင္တပ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီးရာ ေရာက္သည့္အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏တရား၀င္ မႈအတြက္လည္း ျပသခြင့္ရသည့္ ၄င္းတုိ႔၏တခ်က္ခုတ္ နွစ္ခ်က္ျပတ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ႀကဳိးစားခဲ့သည္။

ထုိေၾကာင့္ စစ္အစုိးရသည္ ၄င္းတုိ႔၏နယ္ျခားေစာင့္ အစီအစဥ္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အပစ္အရပ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားကုိ အႏုနည္းေရာ အၾကမ္းနည္းပါ ဖိအားေပးလ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းအစီအစဥ္ အေပၚ အပစ္အရပ္အဖြဲ႔မ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္သည့္အတြက္ အျခားတုိင္းရင္းသား ပါတီေထာင္ရန္ အားေပး လာသည္။
သုိ႔ဆုိက ယခုပါတီမွတ္ပုံတင္ခြင့္ရထားၿပီးေသာ မြန္ပါတီအပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား တုိ႔၏အခြင့္အေရး ရရွိဘုိ႕ထက္ နအဖ၏တရား၀င္မႈအတြက္ အသုံးခ်ခံဘုိ႔ ပုိမ်ားေနသည္ကုိ ေတြ႔ရေပသည္။ ၄င္းအျပင္ ထုိပါတီမ်ားသည္ နအဖ၏ႀကဳိးပမ္းေနသည့္ ၁၉၉၀ ခု ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ပ်က္ျပယ္ေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္သက္ဆုိးရွည္ မည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အသက္၀င္ေရးကုိလည္း ၀ုိင္း၀န္းပံ႔ပုိးေပးရာလည္း ေရာက္ေပသည္။ သုိ႔ဆုိက ၂၀၁၀ ေရြး ေကာက္ပြဲသည္ မြန္တုိ႔အခြင့္အေရး ေဖာ္ေဆာင္ေပးနုိ္င္မည္ေလာ။

နုိင္ဗညားမြန္
၂၀/၀၇/၂၀၁၀

ႏိုင္ဗညားမြန္သည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၀င္ေဟာင္းတဦးျဖစ္ၿပီး မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔၏တန္းတူအခြင့္အေရး တုိက္ပြဲႏွင့္ ျမန္မာျပည္ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရးတုိက္ပြဲတြင္ အနွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ခဲ့သူတဦးျဖစ္သည္။

No comments:


View My Stats