ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

7/23/10

Johnny Cash's Sam Quentin

3 comments:

★သခင္မ်ဳိးေဟ့ဒုိ႔ျမန္မာ★ said...

ေသြးမေတာ္ သားမစပ္သည့္ အျဖဴကုိ ပေထြးေတာ္ခ်င္သူမ်ား သိမွတ္သင့္သည့္ အမွန္တရား သတင္းမ်ား


☀ Infowars.com Censored in Greece

☀ Google Saga Demonstrates That You Have Power

☀ False Flag Cyber Attack Could Takedown The Internet

☀ UN censors Edmonton artists’ sculpture

☀ The Real Terrorists: Calling for “New 9/11s” to Save the Empire

☀ Confronting both China and Russia: U.S. Risks Military Clash With China In Yellow Sea

★ ျမန္မာဆုိတာ မင္းမေမ့နဲ႔ ★

★ ျမန္မာဆုိတာ မင္းမေမ့နဲ႔ ★

★ ျမန္မာဆုိတာ မင္းမေမ့နဲ႔ ★


.

★သခင္မ်ဳိးေဟ့ဒုိ႔ျမန္မာ★ said...

.


☀ CNN Anchors Call For Crackdown on Bloggers


☀ Fuck the Corporate Media


☀ Is junk media making you sick???


☀ Stop the Big Media Takeover!


☀ Big media and the lies they tell


☀ Why The News Media Lies - And How We Can Stop It



★ ျမန္မာဆုိတာ မင္းမေမ့နဲ႔ ★


★ ျမန္မာဆုိတာ မင္းမေမ့နဲ႔ ★


★ ျမန္မာဆုိတာ မင္းမေမ့နဲ႔ ★


.

★သခင္မ်ဳိးေဟ့ဒုိ႔ျမန္မာ★ said...

.

ဒီမုိမီဒီယာႏွင့္ နအဖမီဒီယာတုိ႔မွာ မေဖၚျပသည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား မတုိ႔မထိရဲသည့္ ကိစၥမ်ား



☀ Humanity's Brave New World

☀ Gary Null NYS Assembly Hearing Vaccination Part 1

☀ Gary Null NYS Assembly Hearing Vaccination Part 2

☀ Gary Null NYS Assembly Hearing Vaccination Part 3


★ ျမန္မာဆုိတာ မင္းမေမ့နဲ႔ ★

★ ျမန္မာဆုိတာ မင္းမေမ့နဲ႔ ★

★ ျမန္မာဆုိတာ မင္းမေမ့နဲ႔ ★


.


View My Stats