ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

5/17/11

သူတုိ ့ဘယ္သူေတြလဲဆုိတာ သိခ်င္ပါတယ္။


ကြ်န္ေတာ္တို ့အေနနဲ႔ ဒီလိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ သမၼတႀကီး မိန္႔ၾကားခဲ့တဲ့အတိုင္း ရွင္းလင္းျမင္သာမႈ၊ ရိုးေျဖာင့္မွန္ကန္မႈတို႔နဲ႔ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ လက္ကမ္းဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အႀကံေပးအဖြဲ႔ဆိုရင္လည္း မၾကာခင္က အင္ဒိုနီးရွားမွာ အာဆီယံျပည္သူ႔ဖိုရမ္ကို တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ကလာတဲ့ သေဘာထားဆန္႔က်င္သူ ျမန္မာအုပ္စုေတြနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ကို
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမွန္တကယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ စတင္ေနၿပီဆိုတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း
ေပးခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ သေဘာထားဆန္ ့က်င္သူေတြကိုေတာ့ အထူးေျပာစရာမလိုေတာ့ပါဘူး ...
The Flower News, Vol 7, NO. 18, ေမလ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၁၁ မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။ ကုလ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဗီေဂ် နမ္ဘီးယား သို႔ ဦးကိုကိုလိႈင္၏ ေျပာၾကားခ်က္ျဖစ္ပါသည္။


သေဘာထားဆန္ ့က်င္သူ နယ္စပ္ကလာသူေတြဆုိတာ ဘယ္သူေတြလဲ? သိတဲ့သူမ်ား ေျပာၾကပါ...။ဘယ္လုိသေဘာထားကို ဆန္ ့က်င္တာလဲ?

No comments:


View My Stats