ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

10/26/11

လူ ့ကပ္ပါးသံေကာင္ေဇာ္ဦးႏွင့္ ေနာင္အနာဂါတ္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အႏၱရာယ္

ယခုအခ်ိန္ကာလသည္ တိုင္းျပည္တြင္း၌ အေျပာင္းအလဲမ်ားဆက္တိုက္ဆိုသလို ေပၚေပါက္ေနခ်ိန္ တြင္ ေတာ္လွန္ေရးသန္႔စင္မႈ လုပ္ငန္းတခု အေနျဖင့္ စတင္ေဖၚေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္ ႏွင့္အညီ မိမိ၏အေတြ႔အႀကံဳ ႏွင့္ ရရိွထားသည္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေတာ္လွန္ေရး အသိုင္းအ၀ိုင္း ႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားအား အသိေပး သတိေပးျခင္း ျပဳလိုက္ပါသည္။
ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္တြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္လိုလားသည့္ အုပ္စုမ်ား ျဖတ္သန္းၾကရာတြင္ စစ္ဖက္လိုလားသည့္အုပ္စုသည္ အခ်င္းခ်င္းစည္းလုံးညီညြတ္ျပီး အက်ိဳးတူ စီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္ကိုေတြ ့ရသည္။
ဥပမာျပရရလွ်င္ - စစ္တပ္အရာရွိၾကီးမ်ားက စီးပြားေရးသမားမ်ားကို အခြင့္အေရးမ်ားေပး၍ စီးပြားေရးသမားမ်ားကလည္း စစ္တပ္အရာရွိၾကီးမ်ားအားျပန္လည္၍ အျမတ္အစြန္းမ်ားခြဲေ၀ကာအတူတကြ စားသုံးၾကသျဖင့္ ယေန႔ထက္ထိ အင္အားေတာင့္တင္းခိုင္မာလွ်က္ ၎တို ့၏ ေရွ ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေနသည္။
တျခားတဖက္တြင္ရွိေသာ အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားတြင္မူကား - ၎တို့ႏွင့္ ဆန့္က်င္လွ်က္ ရွိေနသည္။ ဒီမိုကေရစီအတိုက္အခံ အေျခခံအင္အားစုမ်ားေၾကာင့္ အႏွစ္(၂၀)အတြင္းတြင္ ရရွိလာခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ပံ့ပိုးမႈမ်ားျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ သန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ေငြေၾကးမ်ား၊ ပညာေတာ္ သင္အခြင့္အေရးမ်ားကို လူလည္က်ေသာ ေခါင္းေဆာင္တန္းတြင္ေနရာယူထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ ့ အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသာလွ်င္ရယူခဲ့ၾကသည္၊ ခံစားလွ်က္ ရွိၾကသည္။ ဤကဲ့သို အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ညီညြတ္မွ်တမႈ မရွိေသာ ေၾကာင့္ အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားတြင္ အုပ္စုမ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲကာ မည္သို႔မွ်စည္းရုံးညီညြတ္မႈမရဘဲ ျပိဳကြဲလွ်က္ ညီညြတ္မႈမရွိဘဲျဖတ္သန္း ေနၾက သည္။ ယခုအခါ ထိုအေခ်ာင္သမားတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုအတြင္းမွ အခြင့္အေရးမ်ားကို အစြမ္းကုန္ သံုးစားၿပီးေနာက္ စစ္အုပ္စုႏွင့္ ေပါင္းကာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအေပၚ ႏိုင္ငံေရး ဗန္းျပၿပီး ဆက္လက္ကိုယ္က်ိဳးရွာဖို႔ အားထုတ္ေနၾကသည္။
ထို ့ေၾကာင့္ စာေရးသူအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအေပၚ စိတ္ေကာင္း ေစတနာ ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား သကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်င့္ပ်က္ခ်စားေနသူမ်ားထဲ မွအလြန္အႏၱရယ္ ၾကီးသည္ေလာက္ေကာင္တေကာင္အား ဥပမာ ေပး၍ တင္ျပလိုပါသည္။ ထိုသို႔ တင္ျပရျခင္း မွာလည္း တိုင္းျပည္၏ေနာင္အနာဂါတ္အေရးအတြက္ က်ေရာက္ လာမည့္အႏၱရာယ္ဆိုးမ်ားကို ၾကိဳ တင္ကာကြယ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ ပါသည္။

တကယ္ေတာ့ ေဇာ္ဦးဟာ ဥပမာနဲ႔ေျပာရလွ်င္ - ေတာ္လွန္ေရးအစကနဦးကတည္းက ယေန႔ထက္ တိုင္ ေအာင္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အဆင့္ဆင့္စားသုံး အသက္ရွင္သန္ၾကီးထြားလွ်က္ရွိေနသည့္ လူ၏မစင္ႏွင့္ တိရိစာၦန္ မစင္မ်ားၾကားတြင္ သံသရာ လည္က်က္စားေသာ ကပ္ပါးသံေကာင္မ်ားကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး အက်င့္ပ်က္သံေကာင္ မ်ား ထဲမွ သံေကာင္တစ္ ေကာင္ျဖစ္သည့္ ေဇာ္ဦးအေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသူ၏ ကိုယ္က်ိဳး ရွာလုပ္ရပ္ သည္ၿမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အႏၱရာယ္ ၿဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းကို ဦးစြာပထမ ေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။

ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ABSDF) ဘုရားသုံးဆူစခန္း ျပိဳကြဲရျခင္း။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ကာလ ေဇာ္ဦးသည္ ဘုရားသုံးဆူစခန္းဥကၠဌအေနျဖင့္ ခံယူကာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ အေထာက္ အပံ့အားလုံးကို တစ္ဦးတည္းခ်ဳပ္ကိုင္ကာ ေငြစာရွင္းလင္းျခင္း၊ ရရွိသည့္ ေငြေၾကးပမာဏ မ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ အသိေပး ၿခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ တာ၀န္ခံတစ္ဦးအေနျဖင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားကာ စခန္းမွ ရဲေဘာ္မ်ားအား တပည့္ေမြးဆရာေမြးစနစ္ကိုက်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။ စခန္းရွိရဲေဘာ္မ်ား ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ခံစားေန ရမွဳမ်ား၊ ငတ္မႈေခါင္းပါးမႈမ်ား ရာသီဥတုဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ အေသအေပ်ာက္မ်ား ၿခင္း စသည့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားခံစား ေနရခ်ိန္တြင္ စခန္းတြင္ တစ္ပတ္ထက္မေက်ာ္ေသာရက္မ်ားျဖင့္ ေန႔ လာညေပ်ာက္ စခန္းဥကၠဌ လုပ္ခဲ့ပါ သည္။ စခန္းသို႔ လာေရာက္စဥ္တြင္လည္း သူ၏အေကာင္း စားအ၀တ္အစား အသုံးအေဆာင္မ်ားအား အ၀တ္အစားအေဟာင္းမ်ားႏွင့္လဲလွယ္ဝတ္ဆင္ ၿပီးတကယ္ပင္ ပင္ပန္းပန္းေပေပေရေရၿဖင့္ အမ်ားအက်ိဳး လုပ္ေနဟန္ေဆာင္ထားေသာရုပ္ျဖင့္ စခန္းသို႔ဝင္လာခဲ့ ပါသည္။ ဤကာလတြင္ ညီညြတ္မွ်တမႈမရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ စခန္းရွိ ရဲေဘာ္မ်ား စားရမဲ့ေသာက္ရမဲ့ဘဝ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ၎မွ စခန္းတြင္ေနထိုင္မႈမရွိဘဲ စံခရဘူရီျမိဳ ့တြင္ သူ၏ေနာက္ လိုက္ေနာက္ပါမ်ားျဖင့္ ၀ါးေဖာင္တည္း ခိုခန္းတြင္ၿပည္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပါး ၿခင္း၊ ဘန္ေကာက္ ျမိဳ ့တည္းခိုခန္းမ်ားတြင္လည္း အတိုင္းအဆမရွိ သံုးၿဖဳန္းစားေသာက္ေနထိုင္ခဲ့သည္။ မိမိလုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရး တာ၀န္ယူစဥ္အခါက ABSDF ရုံးခန္းရွိေသာ္လည္း ဗဟိုႏွင့္အဆက္အသြယ္မလုပ္ဘဲ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ ပါ တနာကန္ရပ္ကြက္တြင္ အခန္းတစ္ခန္းငွားထားေၾကာင္းကို သိရွိခဲ့ရသည္။ ထိုစဥ္အခါက ဘတ္ေငြ တ ေသာင္းတစ္ေထာင္ အိမ္လခေပးရန္လိုေၾကာင္း မိမိအားတင္ျပလာသည္။ ထိုအခန္းသည္ ရဲေဘာ္မ်ား ဘန္ေကာက္ေရာက္လွ်င္ တည္းခိုရန္အတြက္ ဖြင့္ထားသည့္အခန္းဟုသိရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎အခန္း ခေပးရန္လိုသည့္အတြက္ မိမိအားစိုက္ထုတ္ေပးရန္ ေျပာခဲ့သျဖင့္ မိမိမွေပးခဲ့ပါသည္။ မယံုၾကည္ေသာ္လည္း အုပ္စုကြဲၿပီး စခန္းမတည္ျငိ္မ္မႈမ်ား ျဖစ္မည္ကိုစိုးရိမ္သျဖင့္ ထိုေငြအား ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာင္မွ ထိုအခန္းကိုအၿခား တေနရာမွ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ငွားထားေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရ ၿပန္ပါသည္။ ၎သည္ ထိုအခန္း တြင္ေနထိုင္ရုံမ်ွမက ဦးတင္ေမာင္၀င္း၏ေနအိမ္တြင္လည္း တခါတရံသြားေရာက္ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး တယ္လီဖုန္း မ်ားကို ျမန္မာျပည္ သို႔ ခိုးဆက္ခဲ့ရာ ဖုန္းေဘလ္ေဆာင္သည့္ အခါမွ ဘတ္ေထာင္ေသာင္းခ်ီက်ေနျပီး ေဇာ္ဦး ခိုးဆက္ထားမွန္းဦးတင္ေမာင္ဝင္းကသိရွိခဲ့ရသည္ဟုေၿပာၿပသၿဖင့္ ABSDF ရဲေဘာ္တဦးအေနၿဖင့္သူ႔ အစား ရွက္ခဲ့မိပါသည္။ ၎မွစခန္းရွိရဲေမမ်ားအား ဘန္ေကာက္သို ့ေဆးကုေပးရန္အတြက္ အေၾကာင္း ၿပ၍ လည္း ေကာင္း၊ ဒုကၡသည္ အျဖစ္လည္းေကာင္းေလွ်ာက္ထားေပးရန္ ေခၚေဆာင္သြားျပီး စခန္းသို့ ျပန္ေရာက္ လာသည့္ အခါ မ်က္ရည္ႏွင့္မ်က္ခြက္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္ကိုမ်က္ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ထို႔အတူ အခ်ိဳ႕မစို႔တစို ေယာကၤ်ားေလးမ်ားပင္ အေျခာက္ဘ၀သို႔ သက္ဆင္းခဲ့ရသည္။ နဂါခ်ိဆန္(ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ က်ဆုံးသြားေသာဂ်ပန္သတင္းေထာက္)ႏွင့္အဖြဲ႔ ဘုရားသံုးဆူစခန္းသို႔ လာစဥ္အမဲသားဝယ္ေကြ်း သၿဖင့္ရဲ ေဘာ္မ်ား တေယာက္တတုံး ရၾကသည္၊ ထြန္းႏိုင္တို႔ညီအကိုကတတုံးဘဲမွ်စားၾကၿပီး က်န္တတံုးကိုသိမ္း ထားရာတြင္၊ ေဘာၾကီးဆိုသူကခိုးစားသည္ကိုသိၿပီးထိုးမည္လိုက္သည့္အခါေၾကာက္လန္႔စြာထြက္ေၿပးသ ၿဖင့္ ရန္သူမွဖမ္းမိၿပီး အသတ္ခံလိုက္ရသည့္အၿဖစ္မွာရင္နာစရာေကာင္းလွသည္။ စိတ္မေကာင္းစရာ ဒီအေၾကာင္း ကို ျပန္ေျပာရတာက အဲဒီအခ်ိန္က စခန္းရွိေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ဆင္းရဲေခါင္းပါးလွတဲ့အခ်ိန္မွာ လူလည္ လူလိမ္ ေဇာ္ဦးတေယာက္ကေတာ့ ဘယ္သူေတြ ဘာျဖစ္ေနေန ကိုယ္သက္သာရာ ရေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းေန ေကာင္းေကာင္းစားရဖို႔ အရွက္မရွိ အဲဒီလိုလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို သိေစခ်င္လို႔ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ရဲေဘာ္မ်ား ငတ္လြန္းမကငတ္ေနသည့္ဘဝ၊ဆားမ်ားလြန္းသၿဖင့္ ယင္ေကာင္ ပင္မနားသည့္ “ယင္မနားငပိ” ကိုစားရသည့္ဘဝ၊ ဘုရားသုံးဆူတဝိုက္ေပါက္ေနေသာ စိမ္းစိမ္းအပင္မွန္ သမွ်ကို စားေနရေသာဘဝ၊ ဝတ္စရာမရွိသၿဖင့္ မဲႏွိဳက္၍ထမီေပါက္လွ်င္ ရေသာထမီကို သာဝတ္ရေသာဘဝ ႏွင့္ ၿဖစ္သလိုေနခဲ့ၾကေသာ ရဲေဘာ္မ်ားဘဝကို ေဇာ္ဦးတို႔က ဂရုမစိုက္ အေရးပင္မလုပ္ခဲ့ေခ်။ (ထိုကဲ့သို႔ ABSDF ရဲေဘာ္မ်ားအေပၚ ခုတုံးလုပ္ကိုယ္က်ိဳးရွာအၿမတ္ထုတ္သြားသည့္ ေဇာ္ဦးသည္ၿမန္မာႏိုင္ငံသိုၿပန္ၿပီး သတင္း မီဒီယာကို အသုံးခ်၍ သူသည္ ABSDF ေခါင္းေဆာင္ ဟုေၿပာသည္ကိုၾကားရသည့္အခါ ကြ်န္ေတာ္အပါ အဝင္ ရဲေဘာ္မ်ားအ လြန္ခံၿပင္းေဒါသ ထြက္ခဲ့ၾက ရပါသည္။) ထိုကဲ့သို႔ရဲေဘာ္ရဲေမမ်ား အား နည္းခ်က္၊ ေငြေၾကး ခ်ိဳ႕တဲ့မွဳမ်ားကိုအခြင့္ေကာင္းယူခဲ့သည့္ တကိုယ္ေကာင္းသမား၊ ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္၊ ရဲေမမ်ားမ်ားအေပၚ စည္းမထားဘဲ လူမွဳေရးအရ အက်င့္ပ်က္ေဖါက္ၿပန္ေနေသာေဇာ္ဦးအေၾကာင္းကို၊ ကိုေအာင္သူျငိမ္းတို႔ (ယခု ဗဟုအဖြဲ႔၀င္မ်ား) မွ သိရွိျပီးစခန္းတြင္ စတင္ဆန္႔က်င္လာၿပီး ျပႆနာမ်ား တက္လာခဲ့သည္။ ေဇာ္ဦးႏွင့္ သူေပးေကြ်းထားေသာအခြင့္ထူးခံအဖြဲ႔တို႔ႏွင့္ အေျခအတင္ျဖစ္ျပီးေနာက္ စခန္းမတည္ မျငိမ္စျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေဇာ္ဦးအား စခန္းဥကၠဌအျဖစ္မွ ျဖဳတ္ခ်ကာ ေအာင္သူျငိမ္းအား ဥကၠဌအျဖစ္တင္ခဲ့သည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ အလွဴရွင္တခ်ိဳ႕မွ စစ္သင္တန္း ဆင္းပြဲအတြက္ အခ်ိန္မွီလွဴထားသည့္ယူနီေဖာင္းမ်ားကို ေဇာ္ဦးမွလက္ခံထားရွိျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ဥကၠဌမဟုတ္ ေတာ့သည့္အတြက္ စခန္းသို႔ ေနာက္က်မွေပးပို ့ ခဲ့သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ရဲေဘာ္မ်ားမွာ ပုဆိုးခါးေထာင္းက်ိဳက္၍ သင္တန္းဆင္းခဲ့ၾကရသည္။
သင္တန္းဆင္းပြဲဓါတ္ပုံဖလင္မ်ားကိုလည္း မေတာ္တဆဟုဆိုကာ သမိုင္း၀င္ဖလင္မ်ားကို ယုတ္မာစြာဖ်က္စီး ပစ္ခဲ့သည္။ ထိုမွစ၍ ေအာင္သူျငိမ္းတို႔သည္ေဇာ္ဦး၏ဆန္႔က်င္ဘက္ အုပ္စုတစ္ စုအေနျဖင့္ ရပ္တည္ သြား ေတာ့သည္။ ဤျပသနာမ်ားေၾကာင့္ စခန္းတြင္းရွိရဲေဘာ္အခ်င္းခ်င္း အာပီေဂ်ႏွင့္ပစ္ခတ္သည့္အ ဆင့္သို႔ေရာက္ရွိျပီး ဗုံးသီးမေပါက္ကြဲခဲ့သျဖင့္သာ ရဲေဘာ္မ်ားအေသ အေပ်ာက္မျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၾကီးမား သည့္ စိတ္ဝမ္းကြဲသည့္ျပႆနာျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဗဟိုမွ တာ၀န္ရွိသည့္ ေဒါက္တာ ေသာင္းထြန္း မွ လာေရာက္စစ္ေဆးရာ ဒညတမွ ပိုက္ဆံမ်ားယူျပီး လူတြင္က်ယ္ လာလုပ္သည့္ ေဇာ္ဦးေၾကာင့္ ထိုျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္ကို သိရွိသြားသည္။ ထို႔အတူ စခန္းမွ လူမ်ားသည္လည္း ဖရိုဖရဲျဖစ္ကာ ဒုကၡသည္ ေလွ်ာက္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပန္၀င္သူမ်ား၊ အျခားစခန္းသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ သူမ်ား၊ စခန္းမွ ထြက္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ တြင္းသို႔၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား အမ်ားအျပားျဖစ္လာျပီး စခန္းတြင္ မိုးျဗဲဒယ္အိုး (၆) အိုး ခ်က္ေန ရာမွ (၂) အိုးသာ ခ်က္ရေတာ့သည့္ အျဖစ္သို ့ေရာက္ရွိခဲ့ရေတာ့သည္။

ဒီမိုကေရစီညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု (ဒညတ) ျပိဳကြဲသြားျခင္း
၎ေနာက္ ပိုင္းတြင္ ေငြေၾကးေတာင့္တင္းသည့္ ဒညတအဖြဲ႔တြင္ လွ်ိဳ၀ွက္အဖြဲ႔၀င္ဘဝမွ အတြင္းေရး မွဴးအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ေျဗာင္လုပ္ကိုင္လာသည္ကိုေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ေဇာ္ဦး ဒညတတြင္ ေနထိုင္စဥ္ ကာလတြင္ လည္း ေအာက္ေျခရဲေဘာ္မ်ားအားထိုင္းရဲမွ မၾကာခဏဖမ္းခံရခ်ိန္တြင္ ေဇာ္ဦးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ အတု (Passport) ကို သူကို္ယ္တိုင္အတုလုပ္ကိုင္ျပီး (Passport) အတုမ်ားကို ထည္လဲကိုင္ေဆာင္ေနသျဖင့္ ရဲဖမ္းျခင္းမွ လြတ္ေအာင္ေနခဲ့သည္။ ထိုသို ့ ေဇာ္ဦး ဒညတ ၀င္ေရာက္သြား သည္ႏွင့္ ဒညတတြင္ လည္း ေငြေၾကးခ်စားမွႈမ်ား၊ မညီညြတ္မမွ်တမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာကာ ေအာက္ေျခရဲေဘာ္မ်ားျဖင့္ ညီညြတ္ ေရးျပိဳကြဲခဲ့ၾကရသည္။

ႏိုင္ငံေရးေက်ာင္းသားမ်ား၏အညြန႔္ ကိုခူးစားျခင္း
၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း - ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေတာတြင္းတိုက္ပြဲအျပင္ ဘန္ေကာက္၌ ႏိုင္ငံ ေရးတိုက္ပြဲမ်ားကို စတင္ေဖၚေဆာင္လာခဲ့ေပသည္။ ၎ကာလမ်ား၌ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္သည့္ သံရုံးေရွ႕ဆႏၵျပျခင္းမ်ား၊ ေထာင္တြင္းႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲမ်ား၊ ေထာင္တြင္း အစာငတ္ခံဆႏၵျပတိုက္ပြဲမ်ား ကို ေဖၚေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ ၎မွ ေတာ္လွန္ေရးႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ မဟုတ္ေသာ သူမ်ားအား ဒုကၡသည္အျဖစ္လိမ္လည္၍ ကူညီေလွ်ာက္ထားေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ အဂတိ လိုက္စားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ထားေပးရာတြင္အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားသည္လည္းပန္းေကာင္း အညြန္႔က်ိဳး ဘ၀ သို႔ေရာက္ ခဲ့ရသည္။
ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား၏ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ Open Society အဖြဲ ့မွ သိရွိ လာကာ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာေတာ္သင္ (Scholarship) စေကာလားရွစ္ အစီအစဥ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထိုအစီစဥ္ေပၚလာခဲ့ရာတြင္လည္း ေဇာ္ဦးမွ အညြန္ ့ခူးသြားခဲ့ျပန္သည္။ ထိုတြင္လည္း သူတဦးတည္းမဟုတ္ ေတာ္လွန္ေရးေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေပးသည့္ပညာသင္ဆု ကိုၿဖတ္ယူ၍ ျပင္ပအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သူေခ်ေတာ္တင္ထားသည့္ မိန္းခေလးငယ္မ်ားအပါအ၀င္ သူႏွင့္လက္သင့္ရာမ်ားကို ထည့္သြင္းေလွ်ာက္ထားရယူေစၿခင္းၿဖင့္ အညြန္ ့ ခူးေစသည္။

ကပ္ပါးသံသရာလည္ျခင္း
ထို႔ ေနာက္ေဇာ္ဦးသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းတက္ျပီးေနာက္ အလုပ္အကိုင္မရ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အင္န္စီဂ်ီယူဘီ္ထံတြင္ အလုပ္သြားေလွ်ာက္ရာ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္း (ဒညတအား အလြန္မုန္းတီးခဲ့ သည့္ သူ) ဦးစီးသည့္ ၎အဖြဲ ့မွ ဒညတ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည့္ ေဇာ္ဦးအား အလုပ္ခန္ ့လိုက္ သည္။ ထိုမွ တဆင့္ ျမန္မာ့ေငြေၾကးရံပုံေငြအဖြဲ ့ (Burma Fund) ဘာမားဖန္တြင္ ဒါရိုက္တာအျဖစ္ ရာထူးတိုး ျမွင့္ခန္ ့အပ္ လိုက္ျပန္သည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ အိမ္ယာေျမေစ်းအၾကီးဆုံးျဖစ္သည့္ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ ေနရာတြင္မည္သ႔ိုလုပ္ သည္ မသိ ေဇာ္ဦး အိမ္တစ္လုံးပိုင္ဆိုင္သြားေတာ့သည္။ (ထိုအခ်ိန္က ေဒါက္တာစိန္၀င္း အိမ္ဌား၍ ေနထိုင္ ဆဲျဖစ္သည္)။ ထိုအခ်ိန္၌တြင္ပင္ ကြ်န္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြတစ္ဦးျဖစ္သူ အေမရိကန္လူမ်ိဳး မစၥတာစေကာ္ဒီ (ျမန္မာဗုဒၶဘာသာေလ့လာေနသူ- University of Pennsylvania) သည္ ေဇာ္ဦး၏အိမ္၌ ေဇာ္ဦးမရွိခိုက္တြင္ ေဇာ္ဦး၏အေဒၚဆိုသူႏွင့္ အမွတ္မထင္ေတြ႔ခဲ့ျပီး ထိုအေဒၚဆိုသူမွ သူသည္ နအဖအစိုးရမွ ပညာေရး အစီအစဥ္ျဖင့္လြတ္လိုက္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ US State Department ႏွင့္ေတြ႔ရန္ လာသည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုေျပာျပခဲ့သျဖင့္ ေဇာ္ဦးသည္ ထိုစဥ္ကပင္ နအဖအသိုင္း အ၀ိုင္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရွိေၾကာင္းသိရွိခဲ့ရသည္။ ထိုကိစၥကိုကြ်န္ေတာ္မွအင္စီဂ်ီယူဘီ ႏွင့္ကိုေမာင္ေမာင္တို႔ကို သတင္းေပးပို႔ ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ကိုမွ်မျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါ။ ၎ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘာမားဖန္ ဒါရိုက္တာ ျမန္မာ့ရံပုံေငြအဖြဲ႔ ဦးေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမွဴးရာထူး ႏွင့္အတူ ေဇာ္ဦးသည္ မည္သို႔ လုပ္လိုက္ သည္မသိ တိုေတာင္း ေသာ အခ်ိန္ကာအတြင္း ေနာက္ထပ္ အိမ္ (၁) လုံး ႏွင့္ ကား (၁) စီးကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ ေတာ့သည္။
BurmaFundဒါရိုက္တာအၿဖစ္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ႏွစ္၂၀တိုင္တိုင္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကိုၿပည္သူသို႔မခ်ၿပသည့္ ကမၻာ့အသက္တမ္းအရွည္ဆုံး ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဝန္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႔ အရွိန္ ၿဖင့္ေပးလာေသာေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊ အဆက္အသြယ္မ်ား၊ ဒိုနာမ်ား၊ ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မိၿပီးသည့္ေနာက္ ဟန္ေညာင္ေရႊက အင္န္စီဂ်ီယူဘီမွ ခြဲထြက္ၿပီး Euro-Burma Office ဆိုကာတစင္ေထာင္သလို ေဇာ္ဦးကလည္းအင္န္စီဂ်ီယူဘီကို ေျခစံုကန္ၿပီး ဘားမားဖန္မွ နွဳတ္ထြက္သြားကာဟားဗတ္အုပ္စုအားေငြေပးဝယ္ယူခါ ဗဟုအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး တစင္ ေထာင္လိုက္ ၿပန္ သည္။ ယၡင္ကေဇာ္ဦးအားသူ၏အက်င့္ပ်က္မွဳေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾက ေသာကိုေအာင္ သူၿငိမ္း၊ ကိုဝင္းမင္း၊ ကိုေအာင္ႏိုင္ဦးတို႔သည္ယေန႔တြင္ေဇာ္ဦးကို အလုပ္အေကြ်း ၿပဳေနၾကသည့္လခ စားမ်ားၿဖစ္ေနၾကသည္မွာ နားမလည္ႏိုင္စရာ သံေဝဂတရားလို႔ပဲ မွတ္ရပါေတာ့သည္။ ဤေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘားမားဖန္မွ ေဇာ္ဦး ႏွင့္ ဥေရာပ ဟန္ေညာင္ေ၀တုိ ့ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဘ႑ာေရးေသာ့ တစ္ေခ်ာင္းစီ ဖလွယ္လိုက္ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္ တြင္ ဘာမားဖန္ ဒါရိုက္တာေနရာ တြင္ ေဇာ္ဦးအစား ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းမွ လုပ္ကိုင္စားေနသည္။ ဤအခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ လွ်င္ လူ႔၀မ္းထဲမွ မစင္ ႏွင့္ေရာ၍က်လာေသာကပ္ပါးေကာင္ တုတ္ေကာင္ သန္ေကာင္ (Parasites) မ်ားကို ၾကက္၊ ၀က္ ဘဲ ငါး သတၱ၀ါမ်ားမွ စား၍ ထိုသတၱ၀ါမ်ားအား လူမ်ားမွျပန္စားၾကကာ မစင္ႏွင့္ အတူ သံသရာလည္ေနေသာ သံေကာင္တုတ္ေကာင္ကပ္ပါးေကာင္မ်ား သကဲ့သို ့ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။
၎ မစင္သံသရာလည္ ကပ္ပါးေကာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဇာ္ဦး ႏွင့္ ဗဟုအဖြဲ႔၀င္တို႔သည္ ဟန္ေညာင္ေ၀တို႔ ႏွင့္ ေပါင္းစည္းမိကာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အေရးၾကီးလွေသာ Vote No, No Vote ကိစၥတြင္ ပညာရွင္ မ်ားအျဖစ္တစ္စခန္းထ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ကာ ဂန္ဘာရီထံ၀င္ေရာက္ဆက္ႏြယ္၍ ဂန္ဘာရီမစင္ပါခ်ရာမွ တဆင့္ ၾကပ္ေျပးအိမ္သာထဲသို႔၎ ကပ္ပါးေကာင္မ်ားေရာက္သြားေတာ့သည္။ ထိုမွတဆင့္ အီလစ္အဖြဲ ့ကို ၀င္ေရာက္ကာ အသက္သြင္း၍ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒအားေထာက္ခံရန္ ကမၻာပတ္၍စည္းရုံးခဲ့သည္။ ထိုအခိ်န္ကာလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းမာေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးေရးက ခက္ေနတာဟု ေဇာ္ဦးမွ ကြ်န္ေတာ့္အား ေလာ့စ္အိမ္ဂ်ယ္လီျမိဳ႕တြင္ ေျပာခဲ့ပါသည္။ ဗဟုအဖြဲ႔ဝင္ေအာင္ႏိုင္ဦး မွလည္းဆရာ့ေလသံနင္းၿပီး ေဒၚစုေခါင္းမာေနတာေၾကာင့္ဟု ေဆာင္းပါးမ်ားေရးခါ ေဒၚစုကိုဆရာေဇာ္ဦးအလို က် ပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။
မစင္ကပ္ပါးသံေကာင္ ေဇာ္ဦးသည္ သူ၏ မိဘ (၂) ႏွစ္ပါးစစ္တပ္အရာရွိၾကီးမ်ား၊ ဦးေလးေတာ္သူ ဦးလင္းျမိဳင္ (နအဖ၊ န၀တ သံအမတ္ေဟာင္းUSA) တို႔၏ အရွိန္အ၀ါ အဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမိ သဂၤဟမ်ားမွတဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကံေပးအဖြဲ႔၊ အျခားႏိုင္ငံေရး ပါတီအဖြဲ႔ အစည္း မ်ား၏ အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ကာ တိုင္းျပည္တြင္း၌ ဒုကၡေပးရန္အတြက္ စတင္ေနသည္။ ပထမဆုံးေျခလွမ္းအျဖစ္ ၾကပ္ေျပး ေနျပည္ေတာ္၌လုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး အလုပ္ရံုအစည္းေ၀းတြင္ အာဆီယံစီးပြားေရး ကြန္ျမဴ နတီ ( Asian Economic Community) မွေရးထားသည့္ "အခြင့္အလမ္းႏွင့္စိန္ေခၚမႈ" (Opportunity and Challenging ) ဆိုသည့္စာတမ္းကို သူေရးထားသေယာင္ႏွင့္ ခတ္တည္တည္ တက္၍ဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ပညာ ခိုးမႈ ( Plagiarism ) လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ဘာမွမသိ ေသာႏိုင္ငံ ေရးအၾကံေပးအဖြဲ႔ ဆိုသူမ်ားမွ အထင္တၾကီး ႏွင့္ခြင့္ေပးခဲ့သည္ကိုလည္း သတိထားသင့္ ပါသည္။ (ပူးတြဲေဖၚျပပါ ဖိုင္ ၂ ခုကိုဖြင့္၍ႏွိဳင္းယွဥ္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္)
ထို႔ အတူ သတင္းမီဒီယာမ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ၾကံ၍ ေဇာ္ဦးသည္ ABSDF ေက်ာင္း သား ေခါင္းေဆာင္ ဟုသုံးစြဲ ထုတ္လႊင့္အင္တာျဗဴးေနျခင္းမ်ားသည္လည္း လြန္စြာမွ စက္ဆုတ္ရြံ႕ရွာဖြယ္ ေကာင္းသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ အတြင္း၌ ယခုကဲ့သို႔ ပညာရွင္မ်ားဟု အေရျခဳံကာ မစင္ကပ္ပါးသံေကာင္မ်ားမွ ၀င္ေရာက္လာျခင္းကို ၾကီးစြာသတိထားရွိရန္ အသိေပးလိုသည္မွာ ၎တို႔သည္ မည္သည့္လုပ္ငန္းသက္တမ္း အေတြ ့အၾကံဳမ်ား စိုးစဥ္းမွ်မရွိျခင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရား ပ်က္ျပား ေနျခင္း၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ ေမာင္ႏွမသားခ်င္းစာနာစိတ္မရွိျခင္း၊ ေငြေၾကးခ်စားျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား ႏွင့္ ျပည့္္စုံေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိေပးအပ္ပါသည္။
ထို႔ အတူ ပညာရွင္ဟုဆိုရာတြင္လည္း ဘြဲ႔ရေက်ာင္းျပီးသူမ်ားအားလုံးကို ပညာရွင္ဟုမသတ္မွတ္ႏိုင္သလို ဘြဲ ့မရဘဲ ပညာရွင္ျဖစ္သူမ်ားလည္းရွိၾကေပသည္။ ဥပမာ - အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ကြန္ျပဴတာပညာရွင္ Steve Job စတီ့ဗ္ေဂ်ာ့ ဆိုလွ်င္ တကၠသိုလ္ဘြဲ ့ေကာင္း ေကာင္းမရရွိခဲ့ဘဲ ကမာၻေက်ာ္ ကြန္ျပဴတာ ပညာရွင္ တဦး ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ သူ၏က်ိဳးစားစိတ္၊ ရိုးသားစိတ္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ အတူ ကြန္ျပဴတာပညာရွင္ Microsoft တီထြင္သူ Bill Gate ေဘးလ္ဂိတ္ သည္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကိုဖိလစ္ေမာင္ (Phil Maung) (အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ဘြဲ႔ မရသူ) ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးက်ေနခ်ိန္တြင္ သူ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္၍ အေအာင္ျမင္ဆုံး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္လာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေမရိ ကန္သမတ အိုဘားမား ႏွင့္ လြတ္ေတာ္အဖြဲ ့တို ့မွ ေခၚယူေတြ႔ ဆုံေမးျမန္း စုံစမ္းဂုဏ္ျပဳ၍ စီးပြားေရးပညာရွင္ဟုသတ္မွတ္ လိုက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္တြင္ ေခတ္ေနာက္က်ေနသည့္ အေတြး အေခၚ တခ်ိဳ ့ကို ယေန ့ အခ်ိန္ကာလမွာ ျပင္သင့္သည္ကို ျပင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

နိဂုံးအားၿဖင့္ ေဇာ္ဦးတို႔လို မစင္စား သံေကာင္မ်ားရွိသည့္အစာကို စားမိလွ်င္ စားမိသည့္ သူမ်ားအား လုံး ဒုကၡေဘးနဲ႔ သာၾကဳံေတြ႔ရမည္ကို အထက္ေဖၚျပပါ အခ်က္မ်ားအရ ဆင္ခ်င္သုံးသတ္ သတိထားျပီး ဤ အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ရန္မွာ တာ၀န္သိသူမ်ားတြင္တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ေနာင္အနာဂါတ္ တိုင္း ျပည္ အႏၱရယ္မ်ား အတြက္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အသိေပး တင္ျပအပ္ပါသည္။


မူးသာ
၁၀၁ ဘုရားသုံးဆူစခန္း
ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။

မွတ္ခ်က္။
ေနာင္အနာဂတ္တိုင္းျပည္ဒီမိုကေရစီျပန္လည္ထြန္းကားခ်ိန္တြင္သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္စြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ရန္ ေဖၚျပပါ မစင္စားသံေကာင္မ်ားကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းျပဳ အက်င့္ပ်က္ခ်စားေနသူမ်ားအား မိမိ အေန ျဖင့္ ဆက္လက္ေဖၚထုတ္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

2 comments:

Anonymous said...

ကိုယ္ဘာေကာင္လဲဆိုဒါ ကိုယ့္ကိုကိုျပန္ၿပီး ရွဳ႕ပါဦး
U R nothing

ခ်င္းမိုင္သား said...

ေဟ့ေကာင္ဂံုးေက်ာ္ အဲ့ဒီေဆာင္းပါးေရးတ့ဲ မူးသာဆုိတာ ပတ္ကေညာလား ဒါမွမဟုတ္ မူးရရင္ၿပီးေရာ သာတဲ့ ဖက္ကိုဖားမယ္ဆိုတဲ့ ငနဲလား ၊ ေတာ္လွန္ေရးအသိုင္းအဝိုင္းမွာတခါမွလဲမၾကားဖူးတဲ့နာမည္ပဲ အမည္ဝွက္နဲ႔ ေလေသနတ္ပစ္တာလဲ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မေပါ့ ဆုိလိုခ်င္တာက ေဇာ္ဦးသည္ စစ္အစိုးရပဲ ဖားဖား အတုိက္အခံ ပဲ လုပ္ေနေန လုပ္ေတာ့ လုပ္ေနတာပဲမဟုတ္လား ဒီေဆာင္းပါးေရးတဲ့ ေကာင္ကေရာ ခုခ်ိန္ထိ ဘာလုပ္ၿပီးၿပီတုန္း အက်ိဳးရိွ အက်ိဳးမဲ့ ဘာမ်ားစြမ္းေဆာင္ၿပီးၿပီ တုန္း ေမးၾကည့္လုိက္ပါ သူကိုယ္တိုင္ေတာင္ နာမည္ဝွက္နဲ႔ေရးေနရတာ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ ေဝဖန္ေရး ေရးတဲ့ စာေရးဆရာေတြ ေဆာင္းပါးဆရာေတြ က သူတို႔ ဓါတ္ပံု ပတ္စ္ပို႔ ဆိုဒ္ေလးေတြ နဲ႔ပါ ေဆာင္းပါး ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြဲၿပီး ေရးေလ့ရိွတယ္ အဲ့ဒါကို အတုယူအုန္းလို႔ မင္း ရဲ႕ မူးသာ ကို ေျပာလိုက္စမ္းပါကြာ


View My Stats