ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/1/11

ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္အလြမ္း

စစ္အာဏာရွင္တစု၏မတရားမႈ ့မ်ားကုိသာမန္အမ်ိဳးသမီးတဦးမွကုိယ္စြမ္းရိွသမၽွ ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားသျဖင့္၊
ရရိွခဲ့ေသာဆုလာဒ္က မတရားေထာင္ဒဏ္မ်ားက်ခံရျခင္းဘဲျဖစ္ပါသည္။
စစ္အုပ္စုသည္မိမိတုိ ့အမွားမ်ားကုိမျပင္၊ေထာက္ျပေျပာဆုုိသူမ်ားကုိမတရားပုဒ္မမ်ားျဖင့္ေထာင္ခ်၊ေထာင္တြင္း
သတ္ျဖတ္၊မိသားစုကုိပါစား၀တ္ေနေရးဒုကၡေရာက္ေအာင္လုပ္၊ေထာင္၀င္စာလာမေတြ ့နုိင္ေအာင္ေ၀းလံေသာေဒသ
ရိွေထာင္မ်ားသုိ ့ေျပာင္း၊နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသံုးျပီးအာဏာရွင္တုိ ့ထံုးစံအတုိင္းဆန္ ့က်င္သူမွန္သမ်ွကုိႏိွပ္ကြပ္ခဲ့ပါသည္။
စစ္အာဏာရွင္တုိ့သည္သူတုိ ့အလုပ္သူတုိ့လုပ္ပါမည္။ေနာက္ဆံုးအာဏာရွင္တုိ့သြားရာလမ္းကုိသြားပါလိမ့္မည္။
ဂ်ပန္ေရာက္က်ေနာ္တုိ ့သည္ျပည္တြင္းမွသာမန္ျပည္သူအမိ်ဳးသမီးေလး၏ရဲစြမ္းသတိၱကုိေလးစားသည္။ဂုဏ္ျပဳလုိပါ
သျဖင့္၊စုစုေႏြးအားဂုဏ္ျပဳေငြရရိွေရးေကာ္မီတီတခုဖဲြ ့စည္းျပီး၊ရံပံုေငြရွာခရီးစဥ္တစ္ခုေကာ္မီတီ၀င္မ်ားကဦးေဆာင္ျပီး၊
၂၀၀၅ခုနွစ္ေနာက္ဆံုးရက၊္ဒီဇင္ဘာလ(၃၁)၇က္ည၊နာဂါနုိခရုိင္ရိွကုရူမာယာမ စကီးေခ်ာသုိ့ထြက္ခြာခဲ့သည္။
ထုိခရီးစဥ္ကုိလုိက္ပါခဲ့ေသာသူငယ္ခ်င္း၊မိတ္ေဆြအေပါင္းတုိ့၏ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ၊လူဳဒါန္းမႈမ်ား၊ခရီးစဥ္အျပီးေနာက္ဂ်ပန္
နိုင္ငံရိွအဖြဲ ့အစည္းအခ်ိဳ ့၊ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာနုိင္ငံသားအခ်ိဳ ့မွလႈဳဒါန္းေငြမ်ားေၾကာင့္မစုစုေႏြးအားဂုဏ္ျပဳရန္ဂ်ပန္ယန္း
ေငြေလးသိန္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္(ျမန္မာေငြသိန္းငါးဆယ္နီးပါး)ကုိ၂၀၀၆ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလအတြင္းရရိွခဲ့ပါသည္။
ဂ်ပန္နုိင္ငံေရာက္ျမန္မာနုိင္ငံသားအမ်ားစုသည္ျမန္မာျပည္ရိွမိမိတုိ ့၏ မိဘ၊ဇနီး၊ခင္ပြန္း၊သားသမီး၊ညီအစ္ကုိေမာင္
နွမ၊မ်ားအားတရားမ၀င္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လစဥ္လုိလုိေငြပုိ့ေပးနုိင္ၾကေသာ္လည္း၊က်ေနာ္တို ့မစုစုေႏြးဂုဏ္ျပဳေငြေပးအပ္
ေရးေကာ္မီတီသည္ေငြေပးအပ္ရန္ဂ်ပန္နုိင္ငံ၊တာကာဒါႏုိဘာဘာျမိဳ့ရိွ၊ဆဲယုကုန္တုိက္ေဘးရိွရုိင္ယယ္ေကာ္ဖီဆုိင္အတြင္း
ဦးေဆာင္သူေကာ္မီတီ၀င္အမ်ားပါေသာေဆြးေႏြးပြဲတၾကိမ္သာေဆြးေႏြးျပီး၊အဖဲြ ့သည္မစုစုေႏြးထံသုိ ့ယေန ့တုိင္ေငြ
မပုိ ့နုိင္ေသးဘဲပ်က္သလုိလုိျဖစ္သြားပါသည္။
ဘာေၾကာင့္ပ်က္သလုိလုိျဖစ္ရပါလည္းလုိ့ေမးျမန္းလာသူမ်ားရိွက က်ေနာ္ကေတာ့ေညာင္ကန္ေအးဆရာေတာ္ေဟာ
ၾကားခဲ့ေသာအသင္းအဖဲြ ့ပ်က္ဆီးရျခင္းသံုးခ်က္ကုိတဆင့္ေျပာျပပါမည္။
ဖိတ္ေခၚမလာ၊ ေဘးမွာအျပစ္ေျပာ၊ ေငြသေဘာတြင္ေျပေခ်ာမလြယ္ထုိသံုးသြယ္မွတ္ဘြယ္သင္းပ်က္ေၾကာင္းတဲ့။
မစုစုေႏြးကေတာ့ ယံုၾကည္ရာကုိလုပ္ေဆာင္ရင္း၊စစ္အုပ္စုေထာင္မွသုံးထပ္ကြမ္းထြက္လာျပန္ပါျပီ။သူမအား
ဂုဏ္ျပဳမည္ဟုဆုိေသာက်ေနာ္သည္မိမိလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ားကုိျပန္လည္ဆန္းစစ္ရင္း၊လြန္ခဲ့ေသာေျခာက္ႏွစ္ကုိ
လြမ္းမိပါသည္။မစုစုေႏြးအတြက္ဂုဏ္ျပဳေငြမ်ားကုိထုိစဥ္ကဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ဂ်ပန္နိုင္ငံရိွနုိင္ငံေရးအဖဲြ ့
ႀကီးတခုျဖစ္သည့္B.D.A အဖြဲ ့ဥကၠဌႀကီး ကုိသန္းေဆြမွတာ၀န္ယူမည္ဟုဆုိျပီး၊ယူေဆာင္ထားလုိက္ပါသည္။ေငြမ်ား
ကုိဘဏ္ထဲသုိ ့ေတာ့ထည့္မထားဟုဆုိပါသည္။မၾကာမီေတာ့ မစုစုေႏြးကုိဂ်ပန္ေရာက္က်ေနာ္တုိ့၏ေကာ္မီတီကရရိွ
ထားေသာေငြျဖင့္အမွန္တကယ္ဂုဏ္ျပဳနုိင္ေတာ့မည္ဟုၾကားသိရပါသည္။
မစုစုေႏြးမတရားမႈမ်ားမွအမွန္တကယ္လြတ္ေျမာက္ပါေစ။

No comments:


View My Stats