ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

7/6/12

Fair Work Act

ဒီေန ့မွာ က်ေနာ္လုပ္တဲ့ မုိင္းအလုပ္ထဲကုိ ၾသစေတ်းလ်အလုပ္သမား သမဂအဖြဲ ့လာပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြရဲ ့နစ္နာခ်က္ ခံစားခ်က္နဲ ့က်န္းမာေရးဆုိင္ရာေတြကုိ သမဂ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက လာေရာက္နားေထာင္တာပါ။
ဒီလုိလာႏုိင္ဖုိ ့အတြက္ အလုပ္ကလည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရသလုိ ေနရာထုိင္ခင္းနဲ ့အစည္းအေဝးခန္းမလည္း စီစဥ္ေပးရတယ္။အလုပ္ရွင္ကလည္း ျငင္းပုိင္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အစုိးရက အလုပ္သမားေတြအတြက္ေရးဆြဲထားထားတဲ့ ဥေပဒထဲမွာ ဒီလုိမ်ိဴးစီစဥ္ေပးရမယ္လုိ ့ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ဒီလုိ ဥပမာကုိ လက္ရွိျမန္မာျပည္ထဲက အလုပ္သမားအေရးက်ဴိးပမ္းေနတဲ့ လူေတြ သိပါေစ။ဒါမွ အလုပ္သမားေတြရဲ ့ခံစားခ်က္ကုိ လုပ္ငန္းခြင္ထဲအထိ သြားေရာက္နားေထာင္ႏုိင္မွာပါ။ အခုေတာ့ လမ္းေဘးမွာ ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆုိတာေတြကေတာ့ အဆင့္အတန္းမရွိဘူးလုိ ့ပဲေျပာရမွာပဲ။အလုပ္ရွင္ေကာ အလုပ္သမားေကာ ဒီလုိလုပ္လုိ ့ဘယ္ေတာ့နစ္နာမႈမရွိေၾကာင္းကုိ ၾသစေတ်ႏုိင္ငံက သက္ေသျပေနတယ္။

No comments:


View My Stats