ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

8/28/12

လုပ္ရင္ ဖမ္းမယ္ဆုိတာလား

က်ေနာ္ ဘုန္းေက်ာ္ပါ။ ဘယ္ေတာ့မွ က်ေနာ့္ႏုိင္ငံကို ဒုကၡေရာက္ေအာင္မလုုပ္ဘူး။
Type your summary here. Type the rest of your post here.

No comments:


View My Stats