ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

5/31/09

ဧရာ၀တီမွ အယ္ဒီတာသုိ႔...

ဧရာ၀တီသတင္းဌာနမွ စစ္တမ္းသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားအား မက္ေဆ့အမွား ေပးသည္ႏွင့္ တူသည္။ စစ္တမ္းမွစကားလုံးသုံးႏႈံးပုံကုိျပန္ျပင္သင့္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအစား ျမန္မာစစ္အစုိးရ ဟုေျပာင္းရမည္။
Burma အစား The government of Burma ဟုေျပာင္းရမည္။

အယ္ဒီတာလုပ္လွ်င္ ေရွ ႔ေနာက္စဥ္စားဆင္ျခင္သင့္ေၾကာင္းပါ...။

No comments:


View My Stats