ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/1/09

လူ႔ေဘာင္သစ္မွ ႏုတ္ထြက္ျခင္း


ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ က်ေနာ္ေဆြးေႏြးမည့္ ပါတီေပၚလစီအား သီးခံဖတ္ေပးပါ။ ေခါင္းစဥ္မွာ တရား၀င္ ႏွင့္ တရားမ၀င္ ဗဟုိေကာ္မတီ ျဖစ္သည္။

No comments:


View My Stats