ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

5/30/09

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံၾကားျဖတ္အစုိးရ

မၾကာခင္ ကာလမွာ ေနာက္ဆုံးပိတ္ အေထြေထြသပိတ္ႀကီးျဖင္ စစ္အစုိးရအား ၿဖိဳခ်လိမ့္မည္။ ယင္းသပိတ္သည္ ၈၈-ကာလႏွင့္စက္တင္ဘာအေရးေတာ္ပုံထက္အစြမ္းႀကီးေသာ ေအာင္ျမင္ေသာ သပိတ္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္ စနစ္အားျပည္သူမွ ေနာက္ဆုံးေတြ႔ျမင္လုိက္သည္ေန႔ျဖစ္ေပမည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးေႂကြးေၾကာ္သံအျဖစ္ ေအာက္ပါႏွစ္ခုအား ျပည္သူမွ ေတာင္းဆုိရမည္။

၁) နအဖ အလုိမရွိ

၂) ၾကားျဖတ္အစုိးရအျမန္ဖြဲ႔စည္းေရး

ၾကားျဖတ္အစုိးရအား ယခုပါ အဖြဲ႔အစည္း၊ လူပုဂၢဳလ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းေစၿပီး တုိင္းျပည္အားဦးေဆာင္ေစရမည္။ ၾကားျဖတ္အစုိးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ-

၁) တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားမွ တဖြဲ႔လွ်င္ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦး။ ဥပမာ-ေကအန္ယူမွ ဥကၠဌႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး။ အက္စ္အက္စ္ေအမွ ႏွစ္ဦး။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအားလုံး ယင္း ၾကားျဖ ္အစုိးရတြင္ပါ၀င္ရမည္။

၂) တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ တပါတီလွ်င္ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး။

၃) အမ်ဳိးသာဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး။ ဥပမာ-ေဒၚစုႏွင့္ အဘဦး၀င္းတင္။

၄) ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး။ ကုိမင္းကုိႏုိင္ႏွင့္ကုိကုိႀကီး။

၅) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွၾကားျဖတ္အစုိးရအားအားေပးေထာက္ခံေသာ အရာရွိႀကီးႏွစ္ဦး။

၆) NUGUB မွ ႏွစ္ဦး

၇) NCUB မွ ႏွစ္ဦး

၈) FDB မွ ႏွစ္ဦး

၉) ၈၈ မ်ဳိးဆက္ျပည္ပေတြျဖစ္တဲ့ ကုိမုိးသီးဇြန္ႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ႏွစ္ဦး။

၁၀) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး

၁၁) တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီမွ ႏွစ္ဦး


ထုိသုိ႔ျဖင့္ ၾကားျဖတ္အစုိးရအားဖြဲ႔စည္းေစၿပီး ၁-ႏွစ္အတြင္း အေထြအေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေစရမည္။ အပစ္ရပ္ေစရမည္။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္သာခြင့္ေၾကျငာေစရမည္။ အျပစ္က်ဴးလြန္သည့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား တရား ဥပေဒ အရ ရင္ဆုိင္ေစရမည္။

ယခုၾကားျဖတ္အစုိးရဖြဲ႔စည္းအားေရးအား ယခုမွစ၍ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားမွ စတင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး၊ လူထုအုံႂကြမႈ ေပၚေပါက္လာခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထုအား ေၾကျငာရမည္။

ယခုကဲ့သုိ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ျမန္မာ့အနာဂတ္လွပေစလိမ့္မည္။

No comments:


View My Stats