ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

4/30/10

ကုိထူးခ်စ္ေျပာတဲ့ ကုိၿငိမ္း...

ကုိထူးခ်စ္ (GHRE) က ကုိၿငိမ္းနဲ႔ပက္သက္ၿပီးေျပာတယ္။ ကုိၿငိမ္းက ငါတုိ႔လုိ...က်ြတ္ကြ်တ္အိတ္ဆြဲၿပီး ေတာခုိတာမဟုတ္ဘူးကြ။ မင္း...အခုေတာ္လွန္ေရးမွာရွိေနတဲ့လူေတြကုိ ေမးၾကည့္။ ကိုၿငိမ္းက ခ်ီးပုံး(အတာခ်ီေက့စ္) နဲ႔ ေၾကာင္လွ်ာသီးဆြဲၿပီး ေတာခုိလာတာကြ။

No comments:


View My Stats