ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/11/10

ေခါင္းေဆာင္ေတြလား!!!

ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္ေဆာင္ေတြကုိေျပာမယ္။

မီဒီယာမွာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ေျပာတာကို က်ေနာ္တုိ႔ၾကားတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေခါင္းေဆာင္လုိ႔ေခၚခံခ်င္ရင္ ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ တူတဲ့တန္တဲ့အလုပ္ကုိလုပ္။ အဲဒိအလုပ္ကေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြတစ္ႏွစ္အတြင္း ေတာလွန္ေရးအားေကာင္းေအာင္လုပ္။ မလုပ္ႏုိင္ရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဒုိးေတာ့။ အိမ္သာေဆးမဲ့အလုပ္ကုိလုပ္ေတာ့။

ေခါင္းေဆာင္ေတာ့လုပ္ခ်င္တယ္။ ဟုိမေရာက္ဒီမေရာက္နဲ႔။ သတိသာထားၾကေတာ့။ 

No comments:


View My Stats