ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

1/14/12

ေဟာ့ဒိက ငွက္ေပ်ာသီး...

ႏုိင္ငံတကာစီးပြါးေရးပိတ္စုိ႔မႈမ်ား ပြင့္သြားပီးေနာက္ ဤကဲ့သုိ႔ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားေရာက္ရွိလာ ---ေဟာ့ဒီက ငွက္ေပ်ာ္သီး ႀကီးတယ္ လတ္တယ္။

ႏွစ္ခ်ဳိ ့ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးမွ ေပးပုိ ့သည္။

No comments:


View My Stats