ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/6/10

၈၈-မ်ဳိးဆက္မွ ေက်ျငာခ်က္

Statement Burmese

ယခု ေက်ျငာခ်က္သည္ ေတာ္လွန္ေရးပါလီမန္ဖြဲ႔စည္းၿပီးေၾကာင္း ေက်ျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည့္အအခ်ိန္ႏွင့္လည္း တုိက္ဆုိင္ေနသည္။ တမၻာလုံးရွိ ၈၈-မ်ဳိးဆက္မွ ယခုေတာ္လွန္ေရးပါလီမန္အား သေဘာတူမႈ ရွိမရွိဆုိသည့္အခ်က္ကုိ ယခုထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ရွင္းရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။

No comments:


View My Stats